ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 25-9-1938

ΚΛΕΦΤΟΠΟΛΕΜΟΣ:  […] Ο κλεφτοπόλεμος κατά μήκος των τσεχοσλοβακικών συνόρων προς την Βαυαρίαν και την Σαξωνίαν εντείνεται από ώρας εις ώραν. Αι συγκρούσεις μεταξύ σωμάτων επαναστατών Σουδητών και τσεχικού στρατού επολλαπλασιάσθησαν κατόπιν του εκδοθέντος διατάγματος της γενικής επιστρατεύσεως [φωτ.: Σουδήτες σε οδοφράγματα στα τσεχοσλοβακικά σύνορα].

ΟΡΟΙ ΧΙΤΛΕΡ: Αι υπάρχουσαι πληροφορίαι αναφέρουν ότι ο Χίτλερ επέμεινεν επί τριών κυρίως σημείων: 1) Επί των ουγγρικών και πολωνικών αξιώσεων, των οποίων ενεφανίσθη ως ανάδοχος. 2) Επί της αμέσου εισόδου των γερμανικών στρατευμάτων εις τας σουδητικάς περιφερείας και 3) επί των αντιρρήσεων τας οποίας έχει διά την παροχήν εγγυήσεων των καθορισθησομένων μετά την απόσπασιν των σουδητικών περιφερειών νέων τσεχοσλοβακικών συνόρων [φωτ.: Τσάμπερλαιν και Χίτλερ μετά τη συνομιλία στο Γκόντεσμπεργκ].

ΓΑΛΛΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ:  […] Σήμερον την πρωίαν ετοιχοκόλλησαν εις όλην την χώραν ειδοποιήσεις διά των οποίων καλούνται οι έφεδροι τριών κλάσεων όπως προσέλθουν αμέσως εις τας στρατιωτικάς των θέσεις. Το μέτρον τούτο, το οποίον ουδόλως αποτελεί μέτρον γενικής κινητοποιήσεως, αποβλέπει απλώς εις την εφαρμογήν του συστήματος της προκαλύψεως των [γαλλικών] συνόρων.