ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 27-9-1938

ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ: Η αγόρευσις του Χίτλερ […] απετέλεσε μίαν νέαν κατηγορηματικωτέραν διακήρυξιν της αποφάσεως του καγκελλαρίου όπως εξαναγκάση τον κ. Μπένες να παραδώση καθ’ οιονδήποτε τρόπον την σουδητικήν περιοχήν προς την Γερμανίαν προ της 1ης Οκτωβρίου […]. «Η απόφασις περί πολέμου ή ειρήνης –είπεν– απομένει εις χείρας του κ. Μπένες. Ή θα δεχθή την γενομένην προσφοράν και θα αφίση την σουδητικήν περιοχήν ελευθέραν ή θα κατακτήσωμεν την ελευθερίαν αυτήν […]».

ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ: […] η απόφασις του πρωθυπουργού της κυβέρνησης της Βαρκελώνης κ. Νεγκρίν περί απομακρύνσεως των ξένων εθελοντών αποτελεί πολιτικήν πράξιν η οποία θα επηρεάσει σοβαρώς την εξέλιξιν της ισπανικής υποθέσεως. […] αι διεθνείς φάλαγγες αι οποίαι επολέμησαν εν Ισπανία και υπέστησαν μεγάλας απωλείας τον τελευταίον καιρόν ελάχιστα χρησιμοποιήθηκαν και συνεπώς η απομάκρυνσίς τους σήμερον δεν έχει εξαιρετικήν στρατιωτικήν σημασία.

ΝΕΕΣ ΗΘΟΠΟΙΟΙ: Κατά τας διεξαχθείσας χθες την πρωίαν εισαγωγικές εξετάσεις της Δραματικής Σχολής του Βασιλικού Θεάτρου, επέτυχον και εισέρχονται εις την πρώτην τάξιν οι κατωτέρω 16 εξετασθέντες: Δεσποινίδες: Παΐζη Αλεξ., […], Μερκούρη Μελίνα, Παναγιωτοπούλου Θάλεια.