ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 6-10-1938

80-chronia-prin-amp-8230-6-10-1938-2276666

ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΠΕΝΕΣ: Αγγέλλεται εκ Πράγας ότι υπό την πίεσιν των γεγονότων, άτινα άγουν εις ολονέν ευρύτερον διαμελισμόν της χώρας του, ο Πρόεδρος της [Τσεχοσλοβακικής] Δημοκρατίας κ. Μπένες υπέβαλε την παραίτησίν του από του προεδρικού αξιώματος. Την είδηση ανήγγειλεν ο πρωθυπουργός στρατηγός Σιρόβυ […]. [φωτ.: Ο Μπένες με τη σύζυγό του αυτοεξόριστος στο Λονδίνο].

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΣΙΝΕΦΙΛ: Περισσότερον από κάθε άλλο χρόνο εφέτος η κινηματογραφική περίοδος παρουσιάζεται εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. […] Ο μακρύς κατάλογος που ακολουθεί θα πείση τους φίλους του κινηματογράφου ότι θα έχουν εφέτος πολλήν εργασίαν. […] Με το ευθηνότερον εισιτήριον που πληρώνει θεατής εις τον κόσμον, […] θα ιδούν περί τα διακόσια έργα.

ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΣΜΟΥ: Ο διερμηνεύων τας γνώμας της Κυβερνήσεως της Βαρκελώνης ενταύθα διέψευσε ότι η Κυβέρνησις της Βαρκελώνης κατήρτισε σχέδιον δι’ ου διαιρείται η Ισπανία εις δύο Κράτη, εν δημοκρατικόν και έτερον ολοκληρωτικόν. Δυνάμεις τινες, είπεν, υπέβαλον παρόμοιον σχέδιον εις την Διάσκεψιν του Μονάχου. […] Οι Ισπανοί αμφοτέρων των μερίδων θα αγωνισθούν εν ανάγκη και εναντίον τρίτων όπως αποτρέψουν την εφαρμογήν του σχεδίου του διαμελισμού της Ισπανίας.