80 χρoνια πριν… 11-10-1938

50" χρόνος ανάγνωσης

ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ:  […] Αι πολιτικές απόψεις της εν Παλαιστίνη καταστάσεως συνεζητήθησαν σήμερον μετά την εξέτασιν της λήψεως των αναγκαίων μέτρων διά την εξασφάλισιν της τάξεως εις την υπό εντολήν χώραν. Σχετικώς προς τα μέτρα, το υπουργείον των Αποικιών ανήγγειλεν ότι […] απεφασίσθη ν’ αποσταλούν εις την χώραν ταύτην αι προαγγελθείσαι χθες ενισχύσεις. Ούτω η συνολική δύναμις του εν Παλαιστίνη στρατού θ’ ανέλθη εις δεκαεπτά τάγματα πεζικού, δύο συντάγματα ιππικού, μιαν πυροβολαρχίαν και αριθμόν τινα τεθωρακισμένων αυτοκινήτων [φωτ.: Βρετανοί στρατιώτες αποβιβάζονται στη Χάιφα].

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΪΝΣΤΑΪΝ: Μεταξύ των εγγράφων της παρούσης στιγμής που θα σταλούν εις την Εκθεσιν της Νέας Υόρκης είναι και επιστολή γερμανιστί συντεταγμένη του καθηγητού Αϊνστάιν απευθυνομένη εις τους ανθρώπους μετά 5.000 χρόνια, δηλαδή το έτος 6939.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΒΛΕΨΕΙΣ: Αι αγγλικαί εφημερίδες πληροφορούνται ότι εις διαφόρους πόλεις της Γερμανίας κυκλοφορούν χάρται της Αφρικής, εις τους οποίους αι πρώην γερμανικαί αποικίαι – Τογγολάνδη, Καμερούν, Νοτιοδυτική Αφρική και η Ταγκανίκα σημειούνται δι’ ερυθρού χρώματος. Οι χάρται φέρουν τα εθνικοσοσιαλιστικά εμβλήματα και την φράσιν: «Οι τόποι αυτοί είναι επίσης ιδικοί μας».