ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 14.X.1938

ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ:  […] αι ούγγρο-τσεχικαί διαπραγματεύσεις διά την ικανοποίησιν των ουγγρικών εδαφικών αξιώσεων διεκόπησαν σήμερον. Η ουγγρική αντιπροσωπεία ανεκοίνωσεν ότι θα υποβάλη τας αξιώσεις της εις την τετραμερή Διάσκεψιν όπως προβή αύτη εις την λήψιν αποφάσεων. Η ουγγρική αντιπροσωπεία ανεκοίνωσε: «Δεν υπήρξε τρόπος γεφυρώσεως των αναφυεισών διαφωνιών. Ηδη δεν απομένει ειμή η εκπνοή του τελεσιγράφου δι’ ου οι Τσέχοι εκλήθησαν να αποδεχθούν τας ουγγρικάς αξιώσεις». Ουγγρικά στρατεύματα πράγματι έχουν συγκεντρωθή παρά την τσεχικήν μεθόριον. Η ανακοίνωσις όμως καθ’ ην η διαφορά θα παραπεμφθή εις την τετραμερή Διάσκεψιν κρίνεται ως σημαίνουσα ότι δεν πρόκειται να μεσολαβήση άμεσος στρατιωτική ενέργεια. Εν τοσούτω οι Τσέχοι έσπευσαν να αποστείλουν ενισχύσεις παρά την διεθνή γέφυραν του Δουνάβεως και να προβούν εις την λήψιν μέτρων εναντίον των Ούγγρων οίτινες προβαίνουν εις διαδηλώσεις ζητούντες την άμεσον εκχώρησιν των διεκδικουμένων περιοχών εις την Ουγγαρίαν. […] Εις τους Τσέχους στρατιώτας εδόθη πλήρης πολεμική εξάρτυσις, άμα ως εγνώσθη η πλήρης διακοπή των διαπραγματεύσεων [φωτ.: Τσέχοι στρατιώτες αφοπλίζονται την προηγούμενη μέρα]

ΝΕΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ: Τα πλείστα των τύπων, οι οποίοι θα τεθούν εις κυκλοφορίαν κατά το 1939, είναι αυτοκίνητα τα οποία διακρίνονται διότι συγκεντρώνουν την ιδιότητα να διανύουν μεγαλειτέραν απόστασιν κατ’ αναλογίαν της καυσίμου ύλης, την οποίαν καταναλίσκουν.

ΙΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: Εγνώσθη χθες […] ότι η «Λαϊκή Τράπεζα» συγχωνεύεται μετά της Ιονικής Τραπέζης υπαγομένη υπό την γενικήν διεύθυνσιν του ήδη Διευθυντού της Ιονικής κ. Λεκατσά. […] η Ιονική Τράπεζα θα εξαγοράσει τας μετοχάς της Λαϊκής Τραπέζης υποκαθισταμένη εις όλας τας υποχρεώσεις της τελευταίας. Η απόφασις λαμβάνεται διά τον συντονισμόν των εργασιών των δύο Τραπεζών προς ευρυτέραν τραπεζιτικήν δράσιν.