ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 19-10-1938

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΠΕΚ – ΚΑΡΟΛΟΥ:  […] ο κ. Μπεκ [υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, φωτ.] θα προσπαθήση να πείση τον Βασιλέα Κάρολον [της Ρουμανίας] ότι εις τοιούτος διακανονισμός [κοινή ουγγρο-πολωνική μεθόριος] θα εδημιούργει αποτελεσματικόν φραγμόν κατά της γερμανικής εξαπλώσεως και ότι ούτω θα εξυπηρετούντο αποτελεσματικώς τα ρουμανικά συμφέροντα, ενώ μία αυτόνομος καρπαθιακή Ρωσσία […] θα ήτο άμεσος απειλή κατά των συμφερόντων της Ρουμανίας.

ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΚΑΝΤΑΔΑΣ: Ο Δήμος Αθηναίων εν τη προσπαθεία του προς αναβίωσιν παλαιών εθίμων οργανώνει […] «Βραδυά Αθηναϊκής Καντάδας». Δύο ομάδες κανταδόρων […] θα ξεκινήσουν […] η μεν μία από την πλατείαν της Πλάκας, η δε άλλη από την πλατείαν Εξαρχείων και θα εκτελέσουν εις τα στενά της Πλάκας και του Ψυρρή και εις τους δρόμους της Νεαπόλεως τας καλυτέρας από τας παλαιάς αθηναϊκάς καντάδας.

ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΙ: Αγγέλλεται […] εκ […] Παναμά ότι συνελήφθησαν τέσσαρες Γερμανοί επί των οποίων ευρέθησαν φωτογραφίαι εικονίζουσαι πιστώς την θέσιν εις ην ευρίσκονται τα αντιαεροπορικά και τα άλλα […] τηλεβόλα των φρουρίων. Διά τους συλληφθέντας προβλέπεται ποινή […] φυλακίσεως και πρόστιμον […].