ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 20-10-1938

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ ΠΑΡΑΠΟΝΑ: Οι περισσότεροι εκδηλώνουν ζωηράς αντιρρήσεις διά τας αοιδούς αι οποίαι καλούνται προ του μικροφώνου. Πρόκειται πράγματι, τας περισσοτέρας φοράς περί αποτυχιών διά τας οποίας ημπορεί να μην είναι υπεύθυνος η Ραδιοφωνική Υπηρεσία –αφού αυτάς διαθέτει ο τόπος– αλλά και οι ακροαταί εις ουδέν έπταισαν διά να τας ανέχωνται κατατυραννούσας την ακοήν των. Πώς θα λυθεί το πρόβλημα; Ισως διά δίσκων εις τους οποίους να αποτυπούται η φωνή διακεκριμένων καλλιτεχνών […]. [φωτ. Συλλογή Μ. Τσάγκαρη].

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ:  […] Ο αγγλικός στρατός ήρχισε να καταλαμβάνη την μίαν κατόπιν της άλλης τας μουσουλμανικάς συνοικίας εξαιρουμένης της περιοχής των ισλαμικών ιερών χώρων. […] Εν τέλει κατέλαβεν όλας τας πύλας της Παλαιάς Πόλεως πλην της Πύλης της Δαμασκού, η οποία επολιορκήθη υπό στρατού και αστυνομίας και ηνοίχθη διά της βίας. [φωτ.]

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΥΜΗΤΤΟΥ:  […] Το Ταμείον [Μονίμων Οδοστρωμάτων] απεφάσισε την κατασκευήν της λεωφόρου Υμηττού […]. Διά του έργου τούτου εξωραΐζεται η περιοχή του Προφήτου Ηλίου και δημιουργείται μία νέα λεωφόρος μεγάλης σημασίας […] διά την πόλιν των Αθηνών.