ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 4.XΙ.1938

80 χρόνια πριν στην «Κ» 4.XΙ.1938

ΒΥΘΙΣΗ ΠΛΟΙΟΥ: Εν σχέσει προς την καταβύθισιν του ισπανικού εμπορικού πλοίου «Καντάμπρια» […], εγνώσθησαν αι κάτωθι λεπτομέρειαι: Το βληθέν και βυθισθέν εξωπλισμένον εμπορικόν πλοίον […], ανήκεν εις τους κυβερνητικούς της Ισπανίας […]. Το σκάφος κατηυθύνετο εκ Λονδίνου εις Λένινγραδ και έφερε πλήρωμα 45 ανδρών, το οποίον διεσώθη. Είκοσι εννέα μέλη του πληρώματος παρελήφθησαν από το επιτεθέν κατά του εμπορικού εξωπλισμένου εθνικόν σκάφος. Ο πλοίαρχος του «Καντάμπρια» Αργκουίλες, η σύζυγός του και τα δύο τέκνα του καθώς και ο τροφοδότης του σκάφους παρελήφθησαν υπό ναυαγοσωστικού, αποσταλέντος εκ Κρόμερ [φωτ.: Ο διασώστης του πλοιάρχου και της οικογενείας του].

ΙΑΠΩΝΙΚΟΙ ΥΠΑΙΝΙΓΜΟΙ:  […] ο πρωθυπουργός πρίγκηψ Κονόε εις τον λόγον του […] τονίζει ότι αι ξέναι Δυνάμεις πρέπει να έχουν μίαν σαφήν ιδέαν της νέας καταστάσεως, ήτις εξελίσσεται […] εν τη ανατολική Ασία. Ο πρίγκηψ Κονόε, κάμνων υπαινιγμούς δι’ ιμπεριαλιστικάς φιλοδοξίας ξένων δυνάμεων εις βάρος της Κίνας, τονίζει ότι η Ιαπωνία αντιλαμβάνεται την ανάγκην της γενικής αναθεωρήσεως της καταστάσεως εν Κίνα. Ο Ιάπων πρωθυπουργός προσέθεσεν ότι η Κυβέρνησις του Τόκιο δεν έχει πρόθεσιν ν’ αποκρούση συνεργασίαν μετά των ξένων δυνάμεων επί του ζητήματος τούτου ούτε να θίξη τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα αυτών εν Κίνα. Οι εν Παρισίοις πολιτικοί κύκλοι θεωρούν την ανωτέρω αγόρευσιν ως παρουσιάζουσαν καταπληκτικήν αναλογίαν μεταξύ της ιαπωνικής στάσεως και της των ολοκληρωτικών κρατών εν Ευρώπη.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΡΗ: Επί τω ευτυχεί γεγονότι της γεννήσεως πριγκηπίσσης […] απονέμεται βασιλική χάρις εις τους κρατουμένους […] εάν έχουν εκτίσει […] το εν τρίτον της ποινής των οι εκτίοντες ποινήν κρατήσεως ή φυλακίσεως μέχρις εξ μηνών, το ήμισυ δε οι εκτίοντες ποινήν άνω των εξ μηνών και μέχρις ενός πλήρους έτους.