80 χρoνια πριν… 7-11-1938

47" χρόνος ανάγνωσης

ΡΑΪΧ: ΑΥΞΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: «Διά να επιτύχωμεν ένα επίπεδον ζωής (Λεμπενσράουμ) ίσον προς το επίπεδον άλλων εθνών, είπεν ο Δρ Λάυ (αρχηγός του Γερμανικού Εργατικού Μετώπου, φωτ.: σε ομιλία) […] πρέπει όχι μόνον να διατηρήσωμεν την πρώτην θέσιν εις τους εναερίους εξοπλισμούς και άλλας σφαίρας, αλλά και να την αυξήσωμεν πολλάς φοράς. Αλλα έθνη πρέπει να μάθουν ότι δεν ημπορούν να κάμουν τίποτε εναντίον του λαού τούτου. […] Οι εργάται πρέπει συνεπώς να εκπαιδευθούν εις τον βραχύτερον δυνατόν χρόνον […]».

ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ:  [Δήλωση αποδιδόμενη στον Στάλιν]: «Η άμεσος επανάληψις σοβαράς επαναστατικής δράσεως δεν θα είναι δυνατή αν δεν επιτύχωμεν να εκμεταλλευθώμεν τους ανταγωνισμούς των καπιταλιστικών κρατών διά να εξωθήσωμεν αύτα εις πόλεμον μεταξύ των».

ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ: Εκ του τμήματος Μορφωτικού Κινηματογράφου του Υπουργείου της Παιδείας ανεκοινώθη ότι εφέτος θα διανεμηθούν εις τα σχολεία του κράτους και έτεραι 100 κινηματογραφικαί μηχαναί προβολής. […] Εν τω μεταξύ η ταινιοθήκη του Μορφωτικού Κινηματογράφου επλουτίσθη με 200 ακόμη ταινίας μορφωτικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου.