80 χρoνια πριν… 8-11-1938

47" χρόνος ανάγνωσης

ΕΚΛΕΙΨΗ ΣΕΛΗΝΗΣ: Μέγα θέαμα χθες την νύκτα εις το θέατρον του ουρανού και θέαμα όχι σύνηθες, ώστε να είπη κανείς ότι εκουράσθη να το βλέπη, διότι δεν ξαναείδαμεν ολικήν έκλειψιν σελήνης από της 8ης Ιανουαρίου 1936. Εις το θέαμα ήσαν προσκεκλημένοι όλοι οι κάτοικοι της Ευρώπης.

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ: Παρίσιοι – Δολοφονική απόπειρα εγένετο σήμερον εναντίον του γραμματέως της εκεί γερμανικής Πρεσβείας φον Ραθ […]. Η μία εκ των σφαιρών έθιξε σοβαρώς τον πνεύμονα. Η άλλη διέτρησε τον σπλήνα και τον στόμαχον. Ο δράστης είναι Εβραίος, προερχόμενος εκ Γερμανίας. Ονομάζεται Χέρσελ Σάιπελ Γρύνσζπαν [φωτ.], είναι ηλικίας 17 ετών, εγεννήθη εις το Αννόβερον και είναι υπήκοος Πολωνός […].

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΣΩΡΤΣΙΛ: «Ο κ. Χίτλερ σφάλλει υποθέτων ότι […] επιζητούμεν πόλεμον. Ουδείς εξ ημών ωνειρεύθη ποτέ επιθετικήν ενέργειαν κατά της Γερμανίας. Ενδιαφερόμεθα όμως να εξασφαλίσωμεν την κατάλληλον άμυναν της χώρας μας, ώστε να δυνάμεθα να είμεθα ασφαλείς και ελεύθεροι και να είμεθα εις θέσιν να βοηθήσωμεν άλλους έναντι των οποίων έχομεν αναλάβει υποχρεώσεις».