ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 18.XΙ.1938

ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ: Τηλεγραφήματα εκ Σαραγόσσης αγγέλλουν ότι η μεγάλη μάχη του Εβρου, η οποία ήρχισε διά του αιφνιδιασμού των κυβερνητικών, του παρελθόντος Ιουλίου, μετά τας δραματικάς φάσεις διά των οποίων διήλθεν, έληξεν από της εσπέρας της χθες. Τα τελευταία αποσπάσματα των κυβερνητικών υπεχώρησαν την νύκτα της Τρίτης προς την Τετάρτην και αφού διέβησαν τον Εβρον επανήλθον εις τας επί της αριστεράς όχθης του ποταμού θέσεις των, εκ των οποίων ενήργησαν την 25ην Ιουλίου την αιφνιδιαστικήν επίθεσίν των κατά της Γκαντέζας. Η πόλις και ο πύργος του Φλιξ κατελήφθησαν την μεσημβρίαν της χθες υπό των εθνικών στρατευμάτων άτινα ουδεμίαν αντίστασιν συνήντησαν. […] Κατά την μάχην ταύτην εις χείρας των εθνικών στρατευμάτων περιήλθον 19.779 αιχμάλωτοι. Αι συνολικαί απώλειαι των κυβερνητικών υπολογίζονται εις 73.000 [φωτ.: Κυβερνητικοί στρατιώτες μεταφέρουν τραυματισμένο συμπολεμιστή τους].

ΠΡΟΛΗΨΕΙΣ ΔΙΑΣΗΜΟΤΗΤΩΝ: Οι ηθοποιοί είναι ίσως οι προληπτικότεροι άνθρωποι του κόσμου. Του κανόνος δεν εξαιρούνται ούτε οι αστέρες του Χόλλυγουντ. Ούτω ο Φρανσίς Λέντερερ είναι πεπεισμένος ότι αποφεύγει κάθε είδους κακοτυχίαν αν έχη μαζή του ένα ποδαράκι κουνελιού. Ο Κλαρκ Γκαίημπλ και ο Φρεδ Ασταίρ [φωτ.] γίνονται κάτωχροι αν ακούσουν κανέναν να σφυρίζει κατά την διάρκειαν της επαναλήψεως καμμιάς σκηνής.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ: Τηλεγραφούν εκ Βουένος Αϋρες ότι αι νοτιοαμερικανικαί κυβερνήσεις συντάσσουν τας απαντήσεις των εις την διακοίνωσιν ην απηύθυνε προς αυτάς ο Πρόεδρος Ρούζβελτ την 15ην τρ. και δι’ ης εζήτει παρ’ αυτών να υιοθετήσουν την αρχήν της αλληλεγγύης μεταξύ όλων των αμερικανικών Κρατών εναντίον της επιθέσεως εκ μέρους άλλων χωρών.