80 χρoνια πριν… 22-11-1938

49" χρόνος ανάγνωσης

ΕΒΡΑΙΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ: Εις μακράς δηλώσεις του επί του προβλήματος των εκ Γερμανίας προσφύγων […] ο πρωθυπουργός κ. Τσάμπερλαιν ετόνισε το ζωηρόν ενδιαφέρον με το οποίον η αγγλική Κυβέρνησις αντιμετωπίζει το ζήτημα τούτο και εξέθεσε λεπτομερώς τα αποτελέσματα των προς τας κυβερνήσεις των διαφόρων αποικιών διαβημάτων διά την εγκατάστασιν εις τα εδάφη των Εβραίων προσφύγων. […] Αναφερόμενος εις το ζήτημα της εισδοχής Εβραίων προσφύγων εν αυτή ταύτη τη Αγγλία, εξήγησεν ότι ο αριθμός των προσφύγων τους οποίους η Μεγάλη Βρεττανία δύναται να δεχθή εις το έδαφός της, είτε προσωρινώς είτε διά μόνιμον εγκατάστασιν, είναι κατ’ ανάγκην περιωρισμένος [φωτ. Εβραίοι πρόσφυγες στην Αγγλία].

ΤΖΙΜ ΛΟΝΤΟΣ: Κατά τηλεγραφήματα εκ Ν. Φιλαδελφείας, ο Τζιμ Λόντος, αγωνισθείς ενώπιον 20.000 θεατών με τον Πολωνόν Νεγκούρσκυ, ενίκησε τούτον εις το 47ον λεπτόν, ανακτήσας τον τίτλον του ως πρωτοπαλαιστού του κόσμου.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΛΟΓΗΣ: Το Συμβούλιον [Επικρατείας] την 12.30 μ.μ. εξέδωσε την απόφασίν του, διά της οποίας δέχεται τας υποβληθείσας κατά του κύρους της εκλογής του Αρχιεπισκόπου Αθηνών προσφυγάς και ακυροί την εκλογήν.