ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 27-11-1938

ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΞΑ: «Η Ελλάς δεν ζητεί τίποτε από κανένα άλλο Κράτος, μόνη δε επιθυμία αυτής είναι η διατήρησις της ειρήνης και η ανάπτυξις καλών σχέσεων μεθ’ όλων των Κρατών. […] Οι Ελληνες δύνανται να διαβιώσιν ησύχως εντός των συνόρων μας και να επιδίδωνται εις τα ειρηνικά των έργα απολύτως ασφαλείς, όχι μόνον διά το πολεμικώς απαραβίαστον των Ελληνικών συνόρων αλλ’ επίσης διά το απαραβίαστον αυτών εν τη δι’ ειρηνικών μέσων εξελίξει της ευρωπαϊκής καταστάσεως».

ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ: Κατά την εν Παρισίοις συγκέντρωσιν, οργανωθείσαν υπό της Γενικής Συνομοσπονδίας των Εργατών […], ωμίλησεν ο κ. Ζουώ [φωτ.] ισχυρισθείς ότι η απόφασις διά την απεργίαν της προσεχούς Τετάρτης δεν έχει πολιτικόν χαρακτήρα αλλ’ αποβλέπει εις το να προασπίση τους κοινωνικούς νόμους και να εξασφαλίση την εφαρμογήν των. Ισχυρίσθη ακόμη ότι τα νομοθετικά διατάγματα της Κυβερνήσεως ευνοούν τους πλουσίους εις βάρος των πτωχών […].

ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ: Τηλεγραφούν εκ Σαγκάης ότι […] το πρώτον μέρος της ιαπωνικής επιθέσεως περί το Χογκ-Κογκ ετερματίσθη νικηφόρως σήμερον την εσπέραν.