ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 4-12-1938

ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΚΗ ΘΕΣΗ: Ο νέος Πρόεδρος της τσεχοσλοβακικής Δημοκρατίας δόκτωρ Αιμίλιος Χάσα [φωτ. κέντρο] προέβη εις δηλώσεις επί της τσεχοσλοβακικής εξωτερικής πολιτικής και επί του εβραϊκού ζητήματος. «Επιθυμούμεν […] προ παντός άλλου, να πραγματοποιήσωμεν σχέσεις σταθεράς και συνεχείς με το γερμανικόν Ράιχ. […] Οταν λυθή το εβραϊκόν πρόβλημα θα χρειασθή να ευρεθή διέξοδος, η οποία θα καθορίση τας ασχολίας των Εβραίων εις τας χώρας των οποίων οι λαοί είναι αντιπροσωπευτικοί της ιδέας της κρατικής κυριαρχίας».

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ: «Η Συνθήκη μας αποτελεί –και θα επεθύμουν να βεβαιώσω τούτο κατά τον εμφαντικώτερον τρόπον– την ασφαλεστέραν εγγύησιν της ακλονήτου σταθερότητος του πολιτικού καθεστώτος της περιοχής μας» – ετόνισεν ο Τούρκος Στρατάρχης [Φ. Τσακμάκ, κατά τη συνάντηση των επιτελαρχών της Βαλκανικής Συνεννόησης στην Αθήνα].

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ: Κατ’ ανακοίνωσιν του υπουργού της Πρωτευούσης κ. Κοτζιά μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών του υπουργείου και της Εθνικής Τραπέζης ήρχισαν αι διαπραγματεύσεις διά την σύνταξιν του συμβολαίου κατασκευής του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού του συστήματος των υπονόμων Αθηνών.