ΑΠΟΨΕΙΣ

80 χρoνια πριν… 8-12-1938

ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΤΗ: Οι δημοσιογράφοι […], χρεωστούντες την υπόστασίν των εις τον Γουτεμβέργιον, θα έπρεπε να εορτάσουν την 500ετηρίδα από της εκτυπώσεως της Βίβλου, εις το πρώτον τυπογραφικόν μηχάνημα […]. Πράγματι η πρώτη Βίβλος [φωτ.] εξετυπώθη το 1438, δύο έτη, δηλαδή, από της ημέρας κατά την οποίαν ο Ιωάννης Γουτεμβέργιος κατόρθωσε να φέρη εις πρακτικόν πέρας την ανακάλυψίν του.

ΦΟΥΤΟΥΡΙΣΜΟΣ: Ο φουτουρισμός, χθες ακόμη θριαμβευτής και αλαζονικός, κηρύσσεται υπό του ιταλικού φασισμού ανεπιθύμητος. […] Ο φουτουρισμός [φωτ. Φ.Τ. Μαρινέτι] είχε κηρύξει τον πόλεμον εις το παρελθόν εις τα παραδόσεις […] τώρα ανήκει και αυτός εις το παρελθόν. […] πρέπει να […] δεχθεί την καταδίκην του εν ονόματι ακριβώς των αρχών που ο ίδιος επίστευεν.

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ: […] Η διευθύνουσα επιτροπή του «Παπύρου» απεφάσισε την εν συνεχεία έκδοσιν της Μεγάλης Ιστορίας της Βυζαντινής Λογοτεχνίας του Κρουμπάχερ, ήτις, εκδοθείσα προ 40 ετών εις την Βιβλιοθήκην Μαρασλή, εξηντλήθη προ πολλού. Το πολύκροτον έργον θα συμπληρωθή διά παρατηρήσεων και σημειώσεων διαπρεπών Ευρωπαίων και Ελλήνων βυζαντινολόγων […].