ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Η εγκληματικότητα του «ψηλού καπέλου»

Κύριε διευθυντά
Στο φύλλο της «Καθημερινής» της 8ης Μαρτίου 2014 και δη παρά πόδα της πρώτης σελίδας δημοσιεύθηκε σχόλιο του κ. Ν. Γ. Ξυδάκη, έγκριτου της δημοσιογραφίας λειτουργού, υπό τον τίτλο «Εγκλήματα λευκού κολάρου». Στις εύστοχες επισημάνσεις του, παρακαλούμε να μας επιτραπεί να προσθέσουμε –ως διακρίνουσα σκέψη– και την εγκληματικότητα του «ψηλού καπέλου», δηλαδή των πολιτικών στην εξουσία, στην οποία συντελεί η φθοροποιός επίδραση της εξουσίας. Η εγκληματικότητα αυτή έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με αυτή του «λευκού κολάρου», δεδομένου ότι τα εγκλήματα και των δύο αυτών κατηγοριών τελούνται από πρόσωπα με υψηλή κοινωνική θέση κατά τις επαγγελματικές-λειτουργικές τους ενασχολήσεις, εκπορεύονται δε και τα δύο από ισχυρούς της καθημέραν τρέχουσας δραστηριότητας και η απόδειξή τους είναι ή καθίσταται εκ των πραγμάτων δυσχερής, αν όχι αδύνατη, και διαφέρει, ως μορφή εγκληματικότητας, από τη δεύτερη, ενόψει του είδους απασχόλησης των δραστών τους και δη των εγκληματιών του «λευκού κολάρου» ασκούντων επιχειρηματική δραστηριότητα ή επαγγέλματα στον ιδιωτικό τομέα, ενώ των εγκληματιών του «ψηλού καπέλου» λειτουργούντων ως πολιτικών, κατεχόντων δημόσια αξιώματα, ως φορέων πολιτικής εξουσίας, περαιτέρω δε η δύναμη, ως ευχέρεια επιβολής, των πρώτων βασίζεται στην οικονομική τους θέση και την επιρροή τους στα πρόσωπα της εξουσίας και των δεύτερων είναι άμεση, ως ασκούμενη από τους ίδιους.

Γεωργιος Εμμ. Σιωπης – Εισαγγελεύς Εφετών Ιωαννίνων