ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Ο αιδέσιμος Ιωάννης Χιλλ

grammata-anagnwstwn--14

Κύριε διευθυντά
Στην «Κ» της 8-6-2018 γίνεται εκτεταμένη αναφορά στη γνωστή Σχολή Χιλλ, εις την οποίαν, νομίζω, φοιτούν και τα δύο τέκνα του πρωθυπουργού. Κατά σύμπτωσιν, την ιδίαν ημέραν, εις την φιλόξενη Παπαχαραλάμπειο Βιβλιοθήκη της Ναυπάκτου, βρήκα σε αθηναϊκή εφημερίδα της εποχής την «είδηση» της εκδημίας του Τζων Χιλλ. Πρωθυπουργός της χώρας ήταν ο Χαρ. Τρικούπης (7.3.1882 – 19.4.1885). Παραθέτω απόσπασμα της «είδησης».

ΑΙΩΝ, 22.6.1882 – Ο αιδέσιμος Ιωάννης Χιλλ απεβίωσε… υπερενενηκοντούτης, εκηδεύθη δε και ετάφη εν τω αγγλικώ νεκροταφείω… τον νεκρόν αυτού απεδόθησαν, δι’ ιδιαιτέρας αποφάσεως της κυβερνήσεως, αι τιμαί του Ταξιάρχου του Σωτήρος· […] Πληθύς μεγάλη πολιτών, αμφοτέρων των φύλων και εκ των τα πρώτα φερόντων εν τη πολιτεία, συνόδευσαν την κηδείαν του λειψάνου του αειμνήστου ανδρός. […] Το όνομα του Χιλλ συνδέεται αρρήκτως τη πνευματική αναπτύξει του ημετέρου Εθνους· διότι, από των πρώτων ημερών της ιδρύσεως του ελευθέρου Ελληνικού Κράτους, ο ανήρ ούτος καταλιπών της γεννησάσης αυτόν μεγάλης και ευδαίμονος πολιτείας της Νέας Υόρκης τας αναπαύσεις και ελθών εις την έρημον τότε και πλήρη ερειπίων Ελλάδα, αφοσιώθη επί πεντήκοντα έτη εις την διδαχήν φυομένην ελληνικών γενεών. Διά της αρίστης και σώφρονος πολιτείας και διδαχής αυτού, κατέκτησε την αγάπην και τον σεβασμόν πάντων· καίτοι δε εις άλλο ανήκων θρήσκευμα και πιστός εις τούτο, ουχ ήττον υπήρξεν ευλαβέστατος προς την επικρατούσαν εν Ελλάδι θρησκείαν, ουδέ την ελαχίστην εις προσηλυτισμόν απόπειρα ποιησάμενος· […] εξεφώνισε λόγον… ο Δ. Πανταζής, άριστα γιγνώσκων τα του ανδρός, ο καθηγητής της Θεολογίας κ. Αναστάσιος Δ. Κυριακός… όπως ειδικώτερον γνωρίση ο Ελληνισμός τας προς το ημέτερον Εθνος επιφανείς υπηρεσίας του Χιλλ, επί ήμισυν αιώνα, και όπως αποτίσωμεν φόρον ευγνωμοσύνης τω φιλανθρώπω και φιλελλήνι ανδρί[…].

Αντωνης Ν. Βενετης, Μοναστηράκι Δωρίδος