ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Λάζαρος Θ. Χουμανίδης, αξέχαστος δάσκαλος

lazaros-th-choymanidis-amp-nbsp-axechastos-daskalos-2378568

Κύριε διευθυντά
Εις τον Λάζαρον Χουμανίδη η Ελληνική Οικονομική Επιστήμη και η κοινωνία των ομοτέχνων αναγνωρίζουν τον διακεκριμένο επιστήμονα, τον οικονομολόγον, τον ιστορικόν, τον φιλοσοφούντα στοχαστή, τον θεοσεβή ερευνητήν, τον ακαταπόνητον και ακάματον εργάτην του λόγου, τον ειλικρινή φίλον και συνεργάτην. Ο Θεός εχάρισεν εις αυτόν μακρότητα ημερών, αλλά και δύναμη συνεχούς παραγωγικού βίου, του οποίου το μήκος αξιοποίησε, πολλαπλασιάζοντας το τάλαντον που του δόθηκε προς ωφέλεια της επιστημονικής αληθείας και της γνώσεως των αξιών του βίου.

Η εργατικότητα και ακαταπόνητη άσκηση του λειτουργήματος του δασκάλου δεν εξηντλήθη μόνον στον ερευνητικόν χώρον, αλλά διεκρίθη ο αοίδιμος δάσκαλος και στην υπεύθυνον διδασκαλίαν από έδρας, τόσον στην ΑΣΟΕΕ (1968-1972), της οποίας υπήρξε πτυχιούχος και διδάκτωρ, όσον και στο Πανεπιστήμιον Πειραιώς (1973-1988), του οποίου διετέλεσε και πρύτανης (1976-1977).

Γνώστης και θιασώτης του καθαρεύοντος ελληνικού λόγου, άφησεν ο Χουμανίδης ανεξίτηλον την πολύτιμον σφραγίδα των ποικίλων καρπών της ερεύνης και της μεθοδολογίας του στον ευαίσθητον χώρον της ιστορίας του οικονομικού βίου και των οικονομικών θεωριών. Επαρουσίασεν πλήρες σύστημα ιστορίας του οικονομικού βίου και των οικονομικών θεωριών του Ελληνισμού από των κλασικών χρόνων έως και του 20ού αιώνος, καθώς και συστηματική ανάλυση των οικονομικών θεωριών από των αρχαιοτάτων χρόνων έως και του 20ού αιώνος, εισάγοντας στη χώρα μας, πρώτος αυτός, τη Συγκριτική των Οικονομικών Συστημάτων. Δεν είναι δυνατή σήμερα η ενασχόληση και επιστημονική εμβάθυνση σε παρόμοια θέματα χωρίς την αναδρομή στο έργον και στα πολυποίκιλα δημοσιεύματα του εκλιπόντος, γεγονός που καθιστά το όλον του έργον, έργον αναφοράς.

Απήλθεν ο αοίδιμος Λάζαρος Θ. Χουμανίδης σε μονές αναπαύσεως δικαιωθείς εν τέλει στον μακρόχρονα βίον του μέσω των έργων του, και εσίγησεν η επιστημονική του φωνή, αλλά μας άφησε ομιλούντα τα πολλά και πολυποίκιλα συγγράμματα και δημοσιεύματά του προς δόξαν της επιστήμης και της γνώσεως των ιστορικο-οικονομικών συνθηκών και αξιών του εθνικού βίου.

Είχα την τύχη να γνωρίσω τον Λάζαρο Χουμανίδη, να συνδεθώ μαζί του και να συνεργαστώ ένα μικρό αλλά σημαντικό χρονικό διάστημα στα πρώτα βήματα της πανεπιστημιακής μου καριέρας, που αφειδώλευτα μου έδειξε την αγάπη του και την ειλικρινή φιλία του, η οποία έμεινε μέχρι της ημέρας της εκδημίας του.

Για όσους τον γνωρίσαμε και δεχθήκαμε την ακτινοβολία της μορφώσεώς του, του ήθους και της ψυχικής του ομορφιάς, η θύμησή του θα μας είναι πάντα ζωντανή. Είη η μνήμη του αιώνια!

Ανεστης Κωνσταντινιδης, Δικηγόρος ε.τ., τ. πανεπιστημιακός