ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Ζητείται πολιτική καινοτομία

Κύριε διευθυντά
Ο 21ος αιώνας της παγκοσμιοποίησης, με την κυριαρχία της οικονομίας της καινοτομίας, του Διαδικτύου, του έντονου ρυθμού αύξησης της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας, και παρά την παραγωγή πλούτου -όταν και όπου θα υπάρχει-, έχει και θα έχει δυσαρμονικές επιπτώσεις σε ισχύουσες οικονομικο-κοινωνικές κατανομές (κατανομές ασυμπτωτικής μορφής).

Η πορεία μας σε ένα τέτοιο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο περιβάλλον θα κινείται μέσα από έκδηλες αντιστάσεις και πολώσεις, που το πολιτικό δυναμικό της χώρας και η κοινωνία -ανεξαρτήτως κλίμακας και αντιθέσεων- καλούνται να διαχειριστούν με επιτυχία. Επιτυχημένη διαχείριση σημαίνει ευρύτερες συνέργειες και συνεργασίες. Συνέργειες που διασφαλίζουν τη θεσμικά και λειτουργικά αποτελεσματική αντιμετώπιση εντονότερων κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων και πολώσεων, ταυτόχρονα με την ελευθερία στη δημιουργία και την παραγωγή πλούτου.  Στό πλαίσιο μιας αειφόρου ενωμένης Ευρώπης, η αναμόρφωση (αναβολισμός) της πολιτικής πρακτικής σε καινοτόμο, μεταρρυθμιστικά δυναμική, θεσμικά ευέλικτη και -παρά τις αντιθέσεις- συνεργική πολιτική πρακτική προβάλλει ως άμεση αναγκαιότητα. Μία κατεύθυνση που το πολιτικό δυναμικό πρέπει να:

1. Aντιληφθεί την αδήριτη αναγκαιότητα θεσμικών και δομικών αλλαγών (μεταρρυθμίσεων) μακροπρόθεσμου χαρακτήρα.

2. Eγκαταλείψει ιδεοληπτικές αγκυλώσεις και εκείνες τις πρακτικές του παρελθόντος που μονοσήμαντα εξυπηρετούσαν βραχυπρόθεσμες ανάγκες συντεχνιακού, κομματικού και εκλογικού προσανατολισμού.

3. Σηματοδοτήσει την κομματική υπέρβαση και τη διασφάλιση συνεργικής πολιτικής αντιμετώπισης -παρά τις αντιθέσεις- των σύνθετων και πολύπλοκων προβλημάτων (π.χ. χρέος και αναπτυξιακή δυναμική, αντιμετώπιση κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων) προς όφελος της χώρας, της κοινωνίας, της οικονομίας και του εν εξελίξει πολιτικού περιβάλλοντος και πολιτικού περιεχομένου.  Σε αντίθετη περίπτωση, η περαιτέρω φτωχοποίηση της χώρας θα είναι γεγονός και οι οικονομικές και κοινωνικές αναταράξεις απρόβλεπτες, κυρίως με ευθύνη των εν ασυνεργεία κομμάτων.

Δρ Σταυρος Καλογεροπουλος – Νέα Πεντέλη