ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Διευκρινίσεις για το e-Justice

Κύριε διευθυντά
Με αφορμή δημοσίευμα στην ηλεκτρονική έκδοση της «Καθημερινής» της 4.3.2017 με τίτλο «Δυσλειτουργίες στην εφαρμογή του e-Justice», το οποίο προκάλεσε την υποβολή της 3996/8.3.2017 ερώτησης βουλευτών προς τον υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με το ίδιο περιεχόμενο, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής: 1. Το έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για τη Διοικητική Δικαιοσύνη (ΟΣΔΔΥ ΔΔ)» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και έχει ως αντικείμενο την εισαγωγή ομογενοποιημένου πληροφοριακού περιβάλλοντος στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα Διοικητικά Δικαστήρια της χώρας, με σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας και της ταχύτητας απονομής της Διοικητικής Δικαιοσύνης. Επομένως, το έργο αυτό ουδεμία σχέση έχει: α) με το πρόγραμμα e-Justice, το οποίο έχει ως στόχο τη δημιουργία δικτυακής πύλης για την ευρωπαϊκή ηλεκτρονική δικαιοσύνη και β) με το Ελεγκτικό Συνέδριο, το οποίο εξυπηρετείται από δικό του πληροφοριακό σύστημα (https://www. elsyn.gr), όπως ανακριβώς αναφέρεται στο δημοσίευμα. 2. Μεταξύ των υπηρεσιών που το έργο ΟΣΔΔΥ ΔΔ παρέχει στους δικηγόρους και, κατ’ επέκταση, στους διαδίκους, είναι και η ηλεκτρονική παρακολούθηση των υποθέσεων (http:// www.adjustice.gr/webcenter/portal/ste/ypiresies/ypotheseis) και των εκθεμάτων (http://www.adjustice.gr/webcenter/portal/ste/ypiresies/ekthemta). Οι εφαρμογές αυτές, των οποίων γίνεται καθημερινά εντατική χρήση, όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία (241.559 επισκέπτες μέσα σε λιγότερο από ένα έτος λειτουργίας μόνο για το Συμβούλιο της Επικρατείας), ελέγχονται καθημερινά τόσο από την ανάδοχο εταιρεία όσο και από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων και, σε αντίθεση προς όσα αναφέρονται στο δημοσίευμα, δεν έχει διαπιστωθεί, μέχρι σήμερα, οποιαδήποτε «δυσκαμψία» ή «υπολειτουργία» τους. Εξάλλου, δεν έχει περιέλθει ούτε στην Επιτροπή Πληροφοριακών Συστημάτων, η οποία είναι επιφορτισμένη με την παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας του ΟΣΔΔΥ ΔΔ, ούτε και στις επιμέρους αρμόδιες επιτροπές και υπηρεσίες οποιαδήποτε επίσημη αναφορά σχετικά με τυχόν διαπιστωθείσες δυσλειτουργίες των ανωτέρω εφαρμογών. 3. Με δεδομένο ότι οι προσφερόμενες από το ΟΣΔΔΥ ΔΔ υπηρεσίες είναι συγκεκριμένες και παρέχονται παγίως και αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας (portal) www.adjustice.gr,  ελέγχεται ως ανακριβής και η αναφορά του δημοσιεύματος σε εφαρμογές που προστίθενται και αφαιρούνται από το Σύστημα. 4. Τα ανωτέρω ισχύουν και ως προς την αναφορά του δημοσιεύματος σε προβλήματα κατά την πρόσβαση στην ανωνυμοποιημένη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ειδικότερα, στη διάθεση των χρηστών, δικηγόρων και πολιτών εν γένει, έχει τεθεί μηχανή αναζήτησης δικαστικών αποφάσεων με βάση τον αριθμό και το έτος δημοσίευσης, καθώς και με λέξεις-κλειδιά στο κείμενο των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, στην παρούσα φάση, οι οποίες υπερβαίνουν τις 100.000 (http://www.adjustice. gr/webcenter/portal/ste/ypiresies/nomologies). Επίκειται δε η ανάρτηση και των αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων. 5. Το e-paravolo στη Δικαιοσύνη εισήχθη προσφάτως με τον ν. 4446/2016, δηλαδή μετά τη θέση σε λειτουργία του έργου ΟΣΔΔΥ ΔΔ, στο πλαίσιο του οποίου, πάντως, προβλέπεται η δυνατότητα ανάπτυξης διαλειτουργικότητας με τους εμπλεκόμενους στη σχετική διαδικασία φορείς, κυρίως δε με το υπουργείο Οικονομικών. Ηδη, έχουν λάβει χώρα οι πρώτες συναντήσεις σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων για την ανεύρεση της βέλτιστης λύσης αναφορικά με την ενσωμάτωση του e-paravolo στο ΟΣΔΔΥ ΔΔ.

Εκ των ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι οι πληροφορίες του δημοσιεύματος σε σχέση με τη δυσλειτουργία εφαρμογών του ΟΣΔΔΥ ΔΔ δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένα στοιχεία και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή Πληροφοριακών Συστημάτων και οι λοιπές αρμόδιες επιτροπές και υπηρεσίες του Συμβουλίου της Επικρατείας και των διοικητικών δικαστηρίων, οι οποίες συγκροτούνται από δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους, είναι στη διάθεση οποιουδήποτε επιθυμεί είτε να ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες του ΟΣΔΔΥ ΔΔ είτε να επισημάνει τυχόν προβλήματα και δυσλειτουργίες του έργου.

Η ΕπΙτροπή Πληροφοριακών Συστημάτων του ΣυμβουλΙου της ΕπικρατεΙας
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενωσης Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας