ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων

grammata-anagnwstwn--16

Κύριε διευθυντά
Το ρεπορτάζ που δημοσιεύθηκε στην «Καθημερινή» της Κυριακής 18ης Μαρτίου 2018, σχετικά με τη νομοθεσία για την ταχύτερη αδειοδότηση των επιχειρήσεων, έχει ορισμένες ανακρίβειες που θα ήθελα να επισημάνω δίνοντας κάποιες διευκρινίσεις. Το ρεπορτάζ αναφέρει ανακριβώς ότι ο νόμος 4262 επέτρεπε για πρώτη φορά το καθεστώς γνωστοποίησης ή το «πλαίσιο» αυτοσυμμόρφωσης. Κανένας από τους δύο όρους δεν εντοπίζεται μέσα στο κείμενο του ν. 4262. Επιπλέον, η κατάταξη των δραστηριοτήτων σε χαμηλής, μεσαίας και υψηλής όχλησης για τους σκοπούς της αδειοδότησης όχι μόνο δεν εισήχθη ως κατηγοριοποίηση με τον ν. 4262, αλλά ούτε καν αναφέρεται σε αυτόν, ενώ εξυπηρετεί εντελώς διαφορετικό σκοπό, ήτοι την κρίση για χωροθέτηση των μεταποιητικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τα πολεοδομικά διατάγματα και τις διατάξεις περί χρήσεων γης εν γένει.

Στο ν. 4442 που ψήφισε αυτή η κυβέρνηση, επιδιώκεται η ρύθμιση όλης της οικονομικής δραστηριότητας με έναν νόμο και υπάρχουν τρία «αδειοδοτικά καθεστώτα», ανάλογα με τον βαθμό επικινδυνότητας: της ελεύθερης άσκησης, της γνωστοποίησης (πρωτο-εισέρχεται ως έννοια με τον ν. 4442) και της έγκρισης (= άδειας) λειτουργίας. Οπου υπήρχε ελεύθερη άσκηση των δραστηριοτήτων διατηρείται, ενώ όπου υπήρχε άδεια λειτουργίας στη συντριπτική πλειονότητα των δραστηριοτήτων αντικαταστάθηκε από τη γνωστοποίηση μετά την εξέτασή τους στη βάση των διεθνών καλών πρακτικών (benchmarking) και της ανάλυσης κινδύνου (risk assessment). Για έναν μικρότερο αριθμό δραστηριοτήτων διατηρείται η έγκριση λειτουργίας, μετά από σχετική αιτιολόγηση.

Οσον αφορά την υλοποίηση της μεταρρύθμισης, αντί της έκδοσης Προεδρικών Διαταγμάτων επελέγη ως προσφορότερη μια διαφορετική, γρηγορότερη και ασφαλέστερη διαδικασία: σε κάθε στάδιο εξέτασης οικονομικών δραστηριοτήτων και κατάταξής τους σε κατηγορία διατυπώσεων, προστίθεται ειδικό μέρος στον νόμο 4442 (με τροποποίησή του), ώστε όλη η νομοθεσία για την αδειοδότηση να βρίσκεται σε ένα νομικό κείμενο. Βαίνοντας προς την ολοκλήρωση του μεταρρυθμιστικού έργου για την αδειοδότηση τον Μάιο 2018, η μελέτη των οικονομικών δραστηριοτήτων συνεχίζεται με την εξέταση των λοιπών κλάδων της μεταποίησης και των δραστηριοτήτων της περιβαλλοντικής βιομηχανίας. Μαζί με αυτούς τους κλάδους θα έχει εξεταστεί και απλοποιηθεί περίπου το 90% των δραστηριοτήτων του παραρτήματος του ν. 4442.

Κατά τη διάρκεια του έργου της απλούστευσης αδειοδότησης, διαπιστώθηκε πολύ γρήγορα ότι η αλλαγή θα έπρεπε οπωσδήποτε να υποστηρίζεται από αντίστοιχη αλλαγή στην πρακτική της εποπτείας των δραστηριοτήτων. Τον Ιανουάριο 2018 ψηφίστηκε ο νόμος 4512/2018 (άρθρα 127-157) «Καθορισμός Πλαισίου Εποπτείας των Οικονομικών Δραστηριοτήτων και της Αγοράς Προϊόντων», προκειμένου να ορίσει τις γενικές αρχές και να θεσμοθετήσει τα εργαλεία για την εποπτεία, με στόχο την αύξηση της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων, την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και την προστασία των επιχειρήσεων από φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού.  Το θετικότερο στοιχείο της μεταρρύθμισης είναι η επιδιωκόμενη αλλαγή κουλτούρας τόσο στη δημόσια διοίκηση όσο και στον επιχειρηματικό κόσμο, με σκοπό την εμπέδωση κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης: αυτό επιτυγχάνεται με τη στενή συνεργασία και την από κοινού δέσμευση. Ποιοτικά είναι πολύ ανώτερη οποιασδήποτε άλλης μεταρρυθμιστικής προσπάθειας τέτοιας εμβέλειας έχει γίνει στο παρελθόν.

Στρατης Ζαφειρης, Γενικός γραμματέας Βιομηχανίας