Περί αξιολόγησης… εσωτερικού – εξωτερικού 

Περί αξιολόγησης… εσωτερικού – εξωτερικού 

Κύριε διευθυντά 
Το εκπαιδευτικό μας σύστημα χρησιμοποιεί αποκλειστικά «εσωτερική» αξιολόγηση των μαθητών, κυρίως από τους δασκάλους/καθηγητές τους. Οι εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΑΕΙ είναι μεν εξωτερικού τύπου αλλά όμως ειδικού σκοπού και δεν μετρούν με έγκυρο τρόπο στόχους ικανοτήτων και γνώσεων που περιέχονται στα προγράμματα σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οταν το κράτος αποφασίζει για τη χρηματοδότηση της εκπαίδευσης, είναι σημαντικό να γνωρίζει μεταξύ άλλων αν επιτυγχάνονται πανελληνίως οι στόχοι μάθησης και σε ποιο βαθμό. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με δειγματοληπτικές πανελλήνιες εξετάσεις σε κάθε μάθημα στο τέλος κάθε διδακτικού έτους ή τουλάχιστον για κομβικές τάξεις (έκτη Δημοτικού, τρίτη Γυμνασίου, δευτέρα Λυκείου).

Οι μαθητές που θα οριστούν από το δείγμα ως εξεταζόμενοι θα ταυτοποιούνται με κωδικούς. Τα θέματα των εξετάσεων θα ανταποκρίνονται μεν στη διδακτέα ύλη αλλά επιπλέον και σε ικανότητες – δεξιότητες που, επιτέλους, πρέπει να καθορίζονται στα προγράμματα σπουδών σε άμεσο συσχετισμό με την ύλη (εδώ εντοπίζεται μερικώς η αποτυχία μας στις εξετάσεις PISA). Είναι προφανές ότι οι εξετάσεις αυτές θα είναι μόνο διαγνωστικές και θα χρησιμεύουν στο να υποδεικνύουν ενδεχόμενες βελτιώσεις για όλους τους συντελεστές της εκπαίδευσης, μαχόμενους και μη. Η δημιουργία Τράπεζας Εξεταστικών Θεμάτων (ΤΕΘ) θα πρέπει να γίνεται από ειδικούς με επιστημονικά ενδεδειγμένη μεθοδολογία (βλέπε Carnegie Foundation) σε ένα Εθνικό Κέντρο Αξιολόγησης της Μάθησης (ΕΚΑΜ).