Ανθρώπινος νους και ψευδής νοημοσύνη

Ανθρώπινος νους και ψευδής νοημοσύνη

Κύριε διευθυντά

Στην «Καθηµερινή» της 11-2-2021 µε επιστολή µου σχολίαζα τον αγγλικό όρο artificial intelligence και υποστήριζα ότι δεν υπάρχει τεχνητή νοηµοσύνη. Εκτοτε έχω διαβάσει άρθρα σε εφηµερίδες, έχω παρακολουθήσει εκποµπές στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση για το θέµα. Σε όλα αυτά αναφέρεται ότι κάποτε στο µέλλον ο ανθρώπινος νους θα υποκατασταθεί από την τεχνητή νοηµοσύνη. ∆υστυχώς, οι περισσότεροι δεν γνωρίζουµε ή λησµονούµε ότι ο αγγλικός όρος artificial αφενός σηµαίνει κάτι τεχνητό, αλλά και κάτι προσποιητό, ψεύτικο και µη ειλικρινές. Σε πολλές από τις συζητήσεις στα ΜΜΕ µε θέµα την «τεχνητή νοηµοσύνη» ο τίτλος θα έπρεπε να είναι «ψευδής νοηµοσύνη». Αυτό είναι το πραγµατικό όνοµα της «τεχνητής νοηµοσύνης».