ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Μόρφωση σε ένα νέο λύκειο

Κύριε διευθυντά
Είναι προφανές ότι η απόκτηση μόρφωσης προϋποθέτει ένα επίπεδο ωριμότητας των μαθητών, βιολογικής και πνευματικής. Επομένως, εννοείται ότι, πλην της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το λύκειο προσφέρεται για τη διδασκαλία μαθημάτων όπως Αρχαία Ελληνικά, Λατινικά, Φιλοσοφία, Λογοτεχνία, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία, Εικαστικά, Πολιτική Οικονομία, ξένες γλώσσες κ.λπ. Ομως ο χρόνος είναι περιορισμένος, με αποτέλεσμα να περικόπτονται δραστικά οι ώρες αυτών των μαθημάτων ή και κάποια από αυτά να καταργούνται υπέρ άλλων μαθημάτων που θεωρούνται πιο «χρήσιμα» ως προπαρασκευαστικά της εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μία λύση που προσφέρεται θα μπορούσε να είναι η δημιουργία τετραετούς λυκείου στο πλαίσιο μιας δομικής αναδιοργάνωσης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με τη γενναία ανάπτυξη της διετούς προσχολικής εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια, θα μπορούσε το δημοτικό να γίνει πενταετές (όπως π.χ. στις ΗΠΑ) και η υποχρεωτική εκπαίδευση από εννεαετής να γίνει οκταετής για τους εξής λόγους: πρώτον με βάση διεθνή δεδομένα αλλά και την ελληνική πραγματικότητα, η επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης από 6 σε 9 έτη στη μεταρρύθμιση του 1975 ήταν μη ρεαλιστική, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η σχολική διαρροή και να προκαλέσει συμφόρηση στα γυμνάσια λόγω ελλιπούς υλικοτεχνικής υποδομής. Δεύτερον, η μείωση του χρόνου της δημοτικής εκπαίδευσης κατά ένα έτος δεν είναι καταστροφική, διότι ο σκοπός αυτού του σχολείου από παιδαγωγική άποψη δεν αφορά τόσο ένταση γνώσεων όσο κοινωνικοποίηση και κάλυψη των αναπτυξιακών αναγκών των μαθητών. Ο πρώτος στόχος πλέον σχεδόν καλύπτεται στο διετές νηπιαγωγείο. Ετσι μια δομική αναδιοργάνωση 2+5+3+4 θα προσφέρει πρόσθετο χρόνο στο λύκειο για την ενίσχυση των μαθημάτων μόρφωσης. Η πρόταση προϋποθέτει σταδιακή «ενιαιοποίηση» του διδακτικού προσωπικού των δύο κύκλων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, καθότι κάποιες αναπτυξιακές ανάγκες των μαθητών συνεχίζονται έως και την ηλικία των 14 ετών. Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι διδάσκοντες των δύο κύκλων, ανεξαρτήτως ειδικότητας, θα πρέπει απαραίτητα να έχουν την ίδια παιδαγωγική κατάρτιση.

Σταματης Παλαιοκρασας – Επίτιμος σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου