ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Οι κάτοικοι και το «Βραστό»

Κύριε διευθυντά
Με αφορμή το από 4/11/2016 άρθρο της δημοσιογράφου Λίνας Γιάνναρου στην εφημερίδα σας, με τίτλο «Λουκέτο από τον δήμο στο “Βραστό” του Χαλανδρίου», επιθυμώ να επισημάνω τα ακόλουθα:

Η περιοχή στην οποία λειτουργεί η ταβέρνα «Βραστό» στο Χαλάνδρι έχει χαρακτηριστεί από το 1995 με Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ Δ΄ 659/6. 9. 1995) περιοχή «Αμιγούς Κατοικίας», το οποίο προέβλεπε τριετή προθεσμία υποχρεωτικής απομάκρυνσης των μη συμβατών με την «Αμιγή Κατοικία» χρήσεων.  Σειρά αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων έχει ερμηνεύσει τις διατάξεις του ανωτέρω Προεδρικού Διατάγματος και τον τρόπο εφαρμογής τους, οι οποίες στο σύνολό τους καταλήγουν στο ότι απαγορεύεται να λειτουργούν εστιατόρια ή άλλες μη συμβατές με την «Αμιγή Κατοικία» χρήσεις στην περιοχή όπου σήμερα λειτουργεί το «Βραστό». Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εύλογα τίθεται το ερώτημα για το πώς από το 1998 έως και σήμερα λειτουργεί η ταβέρνα «Βραστό» σε περιοχή «Αμιγούς Κατοικίας».   Ως ώφειλε η σημερινή διοίκηση του Δήμου Χαλανδρίου, σε αντίθεση με προηγούμενες, εφάρμοσε το Προεδρικό Διάταγμα. Το γεγονός, μάλιστα, ότι το έτος 1999 χορηγήθηκε άδεια λειτουργίας στο συγκεκριμένο κατάστημα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «μνημείο παρανομίας» ή «ακραία μορφή κακοδιοίκησης», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Συνήγορος του Πολίτη στο από Φεβρουαρίου 2004 πόρισμά του (Υπόθεση 11802/1999), αναφορικά με την εφαρμογή του Π. Δ/τος από τον Δήμο Χαλανδρίου.

Καταλήγοντας θα ήθελα να αναφέρω ότι επειδή η ορθότητα ή μη της απόφασης του Δήμου Χαλανδρίου θα κριθεί από τα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια, θα βοηθούσε ιδιαίτερα η απόφαση των επιχειρηματιών να συμμορφωθούν άμεσα με τις προβλέψεις του Προεδρικού Διατάγματος και την απόφαση του Δήμου Χαλανδρίου. Μια τέτοια απόφαση θα εξυπηρετούσε διττό σκοπό, αφενός μεν να εφαρμοστούν οι προβλέψεις του Προεδρικού Διατάγματος, αφετέρου δε θα αποφευχθούν περιττές έριδες και δικαστικές διενέξεις.  Πρόσφατα αυτό έπραξε άλλη επιχείρηση εστίασης, η άδεια λειτουργίας της οποίας ανακλήθηκε από τον Δήμο Χαλανδρίου για τους ίδιους λόγους για τους οποίους ανακλήθηκε και η άδεια της ταβέρνας «Βραστό», με επιτυχή αποτελέσματα τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των κατοίκων όσο και για την ίδια την επιχείρηση, η οποία συνέχισε απρόσκοπτα τη λειτουργία της στον νέο χώρο.

Νικολαος Γ. Ξανθης
Πληρεξούσιος των κατοίκων που αιτήθηκαν την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος «Βραστό»