ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Ο Τέλλος, καταγόμενος από την Ανδρο

Ο Τέλλος, καταγόμενος από την Ανδρο

Κύριε διευθυντά
Η εκτεταμένη αναφορά στην «Κ», της 7.5.2017, στον εξ Ανδρου καταγόμενο Αλέξανδρο Πανταζή και στον περιπετειώδη βίο του στην Αμερική μού δίνει την αφορμή να αναφερθώ σε έναν άλλο Ανδριο, με έντονη παρουσία στον δημοσιογραφικό κόσμο της Αμερικής, από παιδικής ακόμα ηλικίας! Ετσι επικαλούμαι την αθηναϊκή εφημερίδα «Νέος Αριστοφάνης», της 5.8.1893, κατά την οποίαν: «Τέλλος Δ’ Απερυ (Tello d’ Apery). Τοιούτον είναι το όνομα του νεαροτάτου εν Νέα Υόρκη της Αμερικής δημοσιογράφου, όστις ήρξατο εν ηλικία 11 ετών εκδίδων την Sunny Hour. Ο νεαρός δημοσιογράφος έλκει το γένος εξ Ελλήνων, διότι ο πατήρ αυτού κατάγεται εξ Ανδρου, νυμφευθείς Αμερικανίδα εξ ης εγεννήθη ο Τέλλος, ζη εν τη νήσω ταύτη η αδελφή του πατρός του φέρουσα το επώνυμον του Απερυ, και προς την οποίαν έγραψε ο Τέλλος εξ Αμερικής πολλάκις. Ο νεαρός δημοσιογράφος εκδίδει την Sunny Hour, εβδομαδιαίαν εικοσασέλιδον εφημερίδα κυκλοφορούσαν εν όλω τω κόσμω. […] Ηδη εώρτασε το δέκατον έκτον έτος της ηλικίας, δους συμπόσιον εις πεντακοσίους επισήμους άνδρας εν μέσω των οποίων ο νεαρός ούτος, διά το εχέφρον αυτού, κατεδείχθη ως έχων φρένας γηραιού πολυπείρου ανδρός. […]».

Αντωνης Ν. Βενετης, Μοναστηράκι Δωρίδος