ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Το τρις μακριά από… τον αλέκτορα

grammata-anagnwstwn--10

Κύριε διευθυντά
Και οι τέσσερις Ευαγγελισταί, περιγράφοντες τη δραματική νύχτα της συλλήψεως και της προσαγωγής εις δίκην του Ιησού, αναφέρονται στις αρνήσεις του Πέτρου, ο οποίος εκαυχήθη ενώπιον του Κυρίου ότι «ει πάντες σκανδαλισθήσονται εν σοι, εγώ δε ουδέποτε σκανδαλισθήσομαι» και έλαβε την απάντηση: «Αμήν λέγω σοι ότι εν ταύτη τη νυκτί πριν αλέκτορα φωνήσαι τρις απαρνήση με» (Κατά Ματθαίον κστ΄ 34). Το ερώτημα είναι «πριν αλέκτορα φωνήσαι τρις» ή «τρις απαρνήση με»; Συνεργάτης σας, σε κείμενο της 20ής Μαΐου νομίζει ότι σωστό είναι το πρώτο, ενώ είναι το δεύτερο και περί αυτού μαρτυρούν όλοι οι Ευαγγελισταί, σαφέστατα δε ο Μάρκος (ιδ΄ 29-30): «Και λέγει αυτώ ο Ιησούς: αμήν λέγω σοι ότι συ σήμερον εν τη νυκτί ταύτη πριν ή δις αλέκτορα φωνήσαι τρις απαρνήση με». Λοιπόν, τρεις φορές απαρνήθηκε ο Πέτρος και μετά «εφώνησεν» ο αλέκτωρ – κατά την πρόβλεψη του Ιησού, που ήταν περίλυπος έως θανάτου για τις ανθρώπινες αδυναμίες, των οποίων κάποια στιγμή και ο ίδιος μετέσχε. Οι δε αλέκτορες, ως γνωστόν, «φωνούσιν» ακόμη! Μόνο που εμείς δεν τους ακούμε…

Γερασιμος Μιχ. Δωσσας, Θεσσαλονίκη