ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Το τρις μακριά από… τον αλέκτορα

Το τρις μακριά από… τον αλέκτορα

Κύριε διευθυντά
Και οι τέσσερις Ευαγγελισταί, περιγράφοντες τη δραματική νύχτα της συλλήψεως και της προσαγωγής εις δίκην του Ιησού, αναφέρονται στις αρνήσεις του Πέτρου, ο οποίος εκαυχήθη ενώπιον του Κυρίου ότι «ει πάντες σκανδαλισθήσονται εν σοι, εγώ δε ουδέποτε σκανδαλισθήσομαι» και έλαβε την απάντηση: «Αμήν λέγω σοι ότι εν ταύτη τη νυκτί πριν αλέκτορα φωνήσαι τρις απαρνήση με» (Κατά Ματθαίον κστ΄ 34). Το ερώτημα είναι «πριν αλέκτορα φωνήσαι τρις» ή «τρις απαρνήση με»; Συνεργάτης σας, σε κείμενο της 20ής Μαΐου νομίζει ότι σωστό είναι το πρώτο, ενώ είναι το δεύτερο και περί αυτού μαρτυρούν όλοι οι Ευαγγελισταί, σαφέστατα δε ο Μάρκος (ιδ΄ 29-30): «Και λέγει αυτώ ο Ιησούς: αμήν λέγω σοι ότι συ σήμερον εν τη νυκτί ταύτη πριν ή δις αλέκτορα φωνήσαι τρις απαρνήση με». Λοιπόν, τρεις φορές απαρνήθηκε ο Πέτρος και μετά «εφώνησεν» ο αλέκτωρ – κατά την πρόβλεψη του Ιησού, που ήταν περίλυπος έως θανάτου για τις ανθρώπινες αδυναμίες, των οποίων κάποια στιγμή και ο ίδιος μετέσχε. Οι δε αλέκτορες, ως γνωστόν, «φωνούσιν» ακόμη! Μόνο που εμείς δεν τους ακούμε…

Γερασιμος Μιχ. Δωσσας, Θεσσαλονίκη