ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Οι Τούρκοι «έστειλαν» Ελληνες στη Σαχάρα

Κύριε διευθυντά
Ξεφυλλίζοντας, στη φιλόξενη Παπαχαραλάμπειο βιβλιοθήκη της Ναυπάκτου, αθηναϊκή εφημερίδα του 19ου αιώνα, βρήκα ένα περιστατικό, το οποίο είναι παραπλήσιο με κάποια κοινά στοιχεία και την αυτή μεθοδολογία από την πλευρά των Τούρκων, με το πρόσφατο περιστατικό της σύλληψης και ομηρίας των δύο Ελλήνων στρατιωτικών.

Ετσι: ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 29.5.1888 «Η αστυνομία του Πέραν Κων/πόλεως συλλαβούσα έρριψεν εις τας φυλακάς λίαν γνωστόν λόγιον μακεδόνα, τον διδάκτορα και συγγραφέα κ. Νικόλαον Φιλιππίδην. Λόγος δε της φυλακίσεως ταύτης είναι ότι ο κ. Φιλιππίδης εδημοσίευσεν προ ετών εν τω περιοδικώ του “Παρνασσού” πραγματείαν περί της καταστροφής της Ναούσης, αναφέρει δε ότι κατ’ αυτήν οι Τούρκοι διέπραξαν βανδαλισμούς. […] Διά την παράνομον δε ταύτην σύλληψιν δέον να ενεργήσωμεν πάντες δραστηρίως και προ πάντων η ημετέρα κυβέρνησις, διότι ως εμάθομεν εκ Κων/πόλεως αι ενέργειαι του αυτόθι προξενείου απέβησαν άκαρποι».

Μαζί με τον Ν. Φιλιππίδη συνελήφθη σχεδόν ταυτοχρόνως στην Κωνσταντινούπολη, επίσης αναιτίως, και ο Ηπειρώτης δημοσιογράφος Θωμάς Πασχίδης. Αμφότεροι εξωρίσθησαν από την Οθωμανική Διοίκηση, στο Φεζάν της Βαρβαρίας, 1.500 χλμ. νότια των ακτών της Λιβύης, στην καρδιά της Σαχάρας.

Ο Θωμάς Πασχίδης απεβίωσε εκ των κακουχιών στον τόπο της εξορίας του το 1889. Ο Ν. Φιλιππίδης επέζησε και επέστρεψε στην Ελλάδα.

Αντωνης Ν. Βενετης, Μοναστηράκι Δωρίδος