ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Η Μονή Καισαριανής, ο λοιμός, ο νάρθηξ

Η Μονή Καισαριανής, ο λοιμός, ο νάρθηξ

Κύριε διευθυντά
Η επίσκεψη του πρίγκιπος Καρόλου στην Ελλάδα, τον οποίον, ως φαίνεται, διακρίνει μια έντονος ροπή προς την Ορθοδοξία και η επίσκεψη της συζύγου του, δούκισσας της Κορνουάλης, στη Μονή της Καισαριανής, μου δίνει την αφορμή να μεταφέρω στις στήλες της «Κ» το ιστορικό του νάρθηκος της Μονής, όπως αυτό αλίευσα από την αθηναϊκή εφημερίδα «ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ» της 13-12-1888, κατά την οποίαν, «ο Παρθενών ην έτι σώος, ότε περί το 1682 φοβερός λοιμός ενέσκηψεν εις την πόλιν των Αθηνών· εις τοιαύτας δε τότε περιστάσεις, το αρχοντολόγιον των Αθηνών εφιλοτιμείτο όπως ποιή έργα ευσεβή, έργα και αυτήν αυτών την μνήμην μεταβιβάζοντα από γενεάς εις γενεάν, διά τούτο ο τότε ακμάζων ευγενής οίκος των Μπενιζέλων εκ φόβου καταφυγών εις την μονήν Καισαριανής ως ευσεβές και ιερόν αφιέρωμα, προσκαλέσατο τον περίφημον Πελοποννήσιον βυζαντινόν αγιογράφον Ιωάννην τον Υπατον, όπως ούτος ιστορήση τον νάρθηκα της μονής και όστις τω όντι επί ηγουμένου του σοφωτάτου Ιεροθέου λαμπρώς την εαυτού εν τω νάρθηκι τούτω ανέπτυξε τέχνην […]».

Αντωνης Ν. Βενετης, Μοναστηράκι Δωρίδος