ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Βίας ο Πριηνεύς είναι ο «ανάδοχος»

Κύριε διευθυντά
Από παλιά εγνώριζα ότι το αρχαίο ρητό «Αρχή άνδρα δείκνυσι» προέρχεται από τον σοφόν της αρχαιότητος Πιττακόν τον Μυτιληναίον.

Εις το εγκυκλ. λεξικόν «Ηλιος», τόμος 10, σελ. 934, διαβάζουμε 16 ρητά του σοφού Πιττακού με την αντίστοιχη ερμηνείαν αυτών ως και του επίμαχου.

Εις το νεώτερον και αξιόλογον Λεξικόν της ελληνικής γλώσσας του καθηγητού Γ. Μπαμπινιώτη, σελ. 293, διαβάζουμε επίσης ότι το ρητόν αυτό είναι του σοφού της αρχαιότητος Βία του Πριηνέα. Σημειωτέον ότι εις το ίδιον εγκυκλ. λεξικόν, τόμος 4, σελ. 469, αναφέρονται ενδεικτικώς 33 ρητά αυτού μη συμπεριλαμβανομένου του ειρημένου.

Ενώπιον της αντιθέσεως αυτής, θεωρώ αφ’ ενός ότι οι επαΐοντες αρμόδιοι και υπεύθυνοι ερευνηταί θα πρέπει να είναι ολιγώτερον επιθετικοί ή μάλλον καθόλου προς την νέαν γενεάν ότι οι γνώσεις τους είναι ανεπαρκείς ή υστερούν εις αυτάς κ.λπ., αφ’ ετέρου εμείς οι παλαιότεροι και νεώτεροι να γνωρίσουμε την αληθή πατρότητα του επίκαιρου όσον και διδακτικού αυτού ρητού.

Ιωαννης Κ. Μεγαλογιαννης, Συντ. διευθυντής ΙΚΑ