ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Ροπαλοφόροι της παλιάς Αθήνας

Ροπαλοφόροι της παλιάς Αθήνας

Κύριε διευθυντά
Η είδηση-σχόλιο της αθηναϊκής εφημερίδος «Αθηνά» του έτους 1859, η οποία αναφέρεται στην πλήρως διασαλευθείσα δημόσια τάξη στους χρόνους του Βασιλέως Οθωνος (1833-1862), συνάδει, ως σχόλιο, με την έξαρση της πάσης φύσεως εγκληματικότητος, η οποία παρατηρείται στην Αθήνα του 2018…

Την παραθέτω με τη διευκρίνιση ότι η αναφερόμενη λέξη «σικάριος», κατά το «Μέγα Λεξικό της Ελληνικής γλώσσης» των Liddell-Scott, σημαίνει δολοφόνος, φονεύς.

Αθηνά, 6.6.1859 – Η γενομένη προχθές την εσπέραν επίθεσις των ροπαλοφόρων σικαρίων του υπουργείου κατά των μαθητών και άλλων αθώων πολιτών, ενέσπειρε πανταχού την φρίκην.

Η φυσιογνωμία της πρωτευούσης είναι σήμερον αγρία, και η ανησυχία είναι εις όλα τα πνεύματα. Οι πλέον φιλήσυχοι και φιλειρηνικοί πολίται δεν κρατούνται πλέον από την αγανάκτησιν…

Πού καταντήσαμεν, λέγουν, και ποίαν έχομεν πλέον ασφάλειαν;

Εξήλθομεν της νομιμότητος και ζώμεν εν πλήρει ανομία;

(…) Αλλ’ όταν η ισχύς δοθή εις σικαρίους, μυστικώς μισθωμένους, οίτινες χωρίς να είναι εις υπηρεσίαν και χωρίς να δίδουν όρκον πίστεως, επομένως ανυπόλογοι και ανεύθυνοι, έχουν εις χείρας των την ζωήν των πολιτών, υπάρχει τότε ασφάλεια, υπάρχει πλέον δεσμός κοινωνίας ή τα πάντα είναι χάος και αποσύνθεσις; Ο Θεός ίλεως.

Αντωνης Ν. Βενετης, Μοναστηράκι Δωρίδος