proteraiotita-i-prasini-metavasi-kai-i-anaptyxi-tis-ellinikis-oikonomias-se-viosimi-kateythynsi-561662362

Προτεραιότητα η πράσινη μετάβαση και η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας σε βιώσιμη κατεύθυνση

Αντιμέτωπη με την μεγάλη πρόκληση της αλλαγής του μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και της προσαρμογής της με βάση τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, βρίσκεται η χώρα, σε μια συγκυρία που παρά τις δυσκολίες, οι διαθέσιμες δυνατότητες και τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα υποστηρίξουν τους αναγκαίους μετασχηματισμούς, είναι μεγάλες. 

Με βάση το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας 2.0, τους αυξημένους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, τους πόρους του ΕΣΠΑ, τα ποικίλα χρηματοδοτικά εργαλεία και πόρους των άλλων Ευρωπαϊκών Οργανισμών, και τα σημαντικά ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια που ήδη κινητοποιούνται επενδύοντας στις προοπτικές που δημιουργούνται, η μετάβαση σε μια οικονομία μακροπρόθεσμα βιώσιμη και ανταγωνιστική, συνιστά μια ιστορική ευκαιρία. Σε αυτή τη διαδικασία, ο ρόλος του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα και των τραπεζών είναι καθοριστικός.

Η Τράπεζα Πειραιώς έχει θέσει ως κορυφαία δεσμευτική προτεραιότητα της στρατηγικής της την ουσιαστική συμβολή της στον μετασχηματισμό την πράσινη μετάβαση και την ανάπτυξη της οικονομίας σε βιώσιμη κατεύθυνση και αντίστοιχα έχει εναρμονίσει τις λειτουργίες και τις επιχειρηματικές της επιλογές με τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και τις πρακτικές των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής. 

Η καινοτομία των Sustainability linked loans

Η ενσωμάτωση κριτηρίων που αφορούν θέματα Περιβάλλοντος, Κοινωνίας και Εταιρικής Διακυβέρνησης (Environmental, Social and Governance – ESG) αποτελεί ένα μεγάλο βήμα για την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να υιοθετήσουν προσαρμογές προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας με οφέλη τόσο για τις ίδιες όσο και ευρύτερα για τον μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης της χώρας με όρους βιωσιμότητας. Τα κριτήρια αυτά συνδυάζουν την ανάπτυξη και την οικονομική απόδοση με την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Η Πειραιώς είναι η πρώτη Τράπεζα στην Ελλάδα που προχώρησε στην παροχή χρηματοδοτήσεων με ESG χαρακτηριστικά και ρήτρες περιβαλλοντικής αειφορίας σε κλάδους, από την ενέργεια και τη βιομηχανία μέχρι και πρόσφατα τη ναυτιλία, αποδεικνύοντας στην πράξη τη δέσμευσή της στην προώθηση της κυκλικής βιώσιμης οικονομίας.

Στο πλαίσιο των σχετικών συμφωνιών, οι επιχειρήσεις δεσμεύονται στην υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης, θέτοντας κατά περίπτωση συγκεκριμένους στόχους που μεταξύ άλλων αφορούν: 

  • Την εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης
  • Την βελτιστοποίηση της ενεργειακής τους αποδοτικότητας με μείωση της ενέργειας που καταναλώνεται
  • Τη μείωση των εκπομπών CO2
  • Την μείωση της κατανάλωσης νερού  
  • Την μείωση των απορριμμάτων από την παραγωγική τους διαδικασία 
  • Την αύξηση της χρήσης ανακυκλωμένων πρώτων υλών

Οι επιχειρήσεις που χρηματοδοτούνται μέσω των Sustainability Linked Loans, έχουν το κίνητρο να πληρούν κριτήρια ESG προκειμένου να επωφεληθούν από ανταγωνιστικούς όρους, όπως χαμηλότερη τιμολόγηση κατά τη χορήγηση του δανείου, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να τηρούν τα κριτήρια για να απολαμβάνουν τα προνόμια σε όλη τη διάρκεια του δανείου. 

Πρόσφατα η Πειραιώς, η οποία κατέχει ηγετική θέση στην χρηματοδότηση της Ελληνόκτητης εμπορικής ναυτιλίας, προχώρησε στην πρώτη από Ελληνική Τράπεζα, ναυτιλιακή χρηματοδότηση με ενσωματωμένα κριτήρια ESG.

Συγκεκριμένα, προχώρησε στη σύναψη ενός sustainability-linked δανείου με θυγατρική εταιρία του ομίλου Seanergy Maritime Holdings για τη χρηματοδότηση μέρους του κόστους απόκτησης πλοίου. Σύμφωνα με τους όρους της χρηματοδότησης δίνονται κίνητρα στην εταιρία για σταδιακή μείωση των εκπομπών CO2 του χρηματοδοτούμενου πλοίου.

Ηγετική θέση στην χρηματοδότηση της πράσινης μετάβασης

Η Τράπεζα δίνει έμφαση στη χρηματοδότηση και την υποστήριξη της επενδύσεων και επιχειρηματικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων που είναι προσανατολισμένες στην αύξηση της παραγωγικότητας και της απασχόλησης, σε τομείς όπως η πράσινη οικονομία,  ο ψηφιακός μετασχηματισμός, οι καινοτόμες αλλαγές στον αγροδιατροφικό τομέα, τα έργα υποδομής, οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας, η αποθήκευση ενέργειας, οι καθαρές τεχνολογίες, η καινοτομία, η προστασία της βιοποικιλότητας.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Πειραιώς έχει ηγετική θέση  στη χρηματοδότηση των ΑΠΕ, έχοντας χρηματοδοτήσει περίπου 40% της εγκατεστημένης ισχύος της χώρας, με χαρτοφυλάκιο που προσεγγίζει τα 3 δισ. ευρώ, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι επενδύσεις που είναι στο συμβατικό στάδιο τώρα και δεν έχουν ακόμη εκταμιευθεί.

Στο ίδιο πλαίσιο, η Τράπεζα είναι απόλυτα προετοιμασμένη να συμμετάσχει στην εθνικής κλίμακας προσπάθεια για την απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Παράλληλα προσφέρει υπηρεσίες αξιολόγησης Αειφορίας, με σκοπό την ολιστική αξιολόγηση των πιστωτικών κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν σε μία νέα επένδυση ή/και σε υφιστάμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες και εγκαταστάσεις, αξιολογώντας, πέρα από τους οικονομικούς, και τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς κινδύνους που μπορεί να προκύψουν.

Επιπλέον προσφέρει τεχνοοικονομική Αξιολόγηση Έργων Πράσινης Επιχειρηματικότητας με σκοπό την αξιολόγηση των νέων επιχειρηματικών Projects «πράσινων» επενδύσεων, ελέγχοντας, την εφαρμοζόμενη τεχνολογία και το κόστος της, την επιλογή του εξοπλισμού, την εκτιμώμενη παραγωγικότητα του έργου, την εμπειρία του εγκαταστάτη και την αδειοδοτική ωριμότητα.

Πράσινες Χρηματοδοτήσεις για Επιχειρήσεις 

Η Τράπεζα παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη των πράσινων επιχειρηματικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν ενεργειακές αναβαθμίσεις, πράσινη ενέργεια, νέες τεχνολογίες, μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Ειδικότερα, η Τράπεζα προσφέρει:

  • προϊόντα με στόχο τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων που επιθυμούν να επενδύσουν στην αγορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος για ενεργειακό συμψηφισμό με προνομιακούς όρους.
  • χρηματοδοτικές λύσεις σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να αναβαθμίσουν ενεργειακά τη λειτουργία τους είτε με την απόκτηση νέου εξοπλισμού (συσκευές υψηλής ενεργειακής κλάσης) ή με την υλοποίηση των κατάλληλων κτηριακών εργασιών (θερμομονώσεις, αντικατάσταση κουφωμάτων, σκιάστρων κτλ.).