Κ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

Άντληση κεφαλαίων από ρυθμιζόμενες αγορές

Κρίσιμη για τις επιχειρήσεις η διαφανής λειτουργία της κεφαλαιαγοράς. Η άντληση κεφαλαίων αποτελεί το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη των ελληνικών εταιρειών, αλλά πρέπει να γίνεται μέσα από ένα θεσμικό πλαίσιο που να προστατεύει όλους τους μετέχοντες στην αγορά, τους επενδυτές, αλλά και τους μετόχους.

Άντληση κεφαλαίων  από ρυθμιζόμενες αγορές

Άντληση κεφαλαίων  από ρυθμιζόμενες αγορές-1

Θεμελιώδη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς αποτελεί η άντληση κεφαλαίων από επιχειρήσεις. Η παροχή αυτών των κεφαλαίων από εγχώριους και διεθνείς θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές μέσα από ρυθμιζόμενες αγορές, όπως είναι αυτή του Χρηματιστηρίου Αθηνών, πραγματοποιείται με διαφανείς διαδικασίες και αποσκοπεί στην εξασφάλιση της προστασίας των επενδυτών και της αποδοτικότητας της αγοράς, βελτιώνοντας παράλληλα την εσωτερική αγορά κεφαλαίων.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς φροντίζει έτσι ώστε το θεσμικό πλαίσιο το οποίο καθορίζει τη λειτουργία αυτή να τηρείται, προς όφελος όλων των συμμετεχόντων. Αυτό το επιτυγχάνει μέσω της έγκρισης του σχετικού πληροφοριακού υλικού προς το επενδυτικό κοινό και μέσω της έκδοσης κανονιστικών αποφάσεων κατ’ εξουσιοδότηση της νομοθεσίας.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά τον τελευταίο έναν χρόνο έχει εγκρίνει το περιεχόμενο δεκατριών ενημερωτικών δελτίων για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή για διαπραγμάτευση μετοχών και ομολογιών στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χ.Α., ενώ παράλληλα έχει εκδώσει τέσσερις κανονιστικές αποφάσεις προς απλοποίηση διαδικασιών υποβολής των ενημερωτικών αυτών δελτίων και διευκόλυνση της αγοράς.

Στον τελευταίο έναν χρόνο, μέσω των αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου (ΑΜΚ) και των εκδόσεων ομολόγων, έχουν αντληθεί περίπου δύο δισεκατομμύρια ευρώ, περίπου τέσσερις φορές περισσότερα από το προηγούμενο αντίστοιχο διάστημα. Υπήρξε δηλαδή σημαντικότατη αύξηση της προθυμίας των επενδυτών για παροχή κεφαλαίων σε εισηγμένες και σε προς εισαγωγή εταιρείες σε ρυθμιζόμενη ελληνική αγορά. Εντυπωσιακό είναι το ότι σχεδόν οκτακόσια εκατομμύρια αντλήθηκαν μέσω ΑΜΚ.

Φθηνό χρήμα

Η παγκόσμια τάση των σχεδόν μηδενικών επιτοκίων σε συνδυασμό με τη σημαντική μείωση των επιτοκίων των ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου συντέλεσε ώστε το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων που άντλησαν οι επιχειρήσεις να προέλθει από έκδοση ομολόγων με επιτόκια που κυμάνθηκαν από 2,1% έως 3,4%. 

Αξιοσημείωτο για την αγορά αυτή είναι το ότι στα τέλη του 2019 εκδόθηκε και το πρώτο «πράσινο» ομόλογο στην ελληνική κεφαλαιαγορά, ως «όχημα» χρηματοδότησης βιώσιμης ανάπτυξης. Το πρώτο «πράσινο» ομόλογο βοήθησε να στρέψει το ενδιαφέρον της εγχώριας επιχειρηματικής κοινότητας στο συγκεκριμένο μέσο χρηματοδότησης, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες επιχειρήσεις στο μέλλον.

Με την έκδοση κανονιστικών αποφάσεων κατά τον τελευταίο χρόνο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς έχει προσπαθήσει να απλοποιήσει τη διαδικασία αυτή, διευκολύνοντας τους εκδότες και τους αναδόχους. Πιο συγκεκριμένα, έχει εκδοθεί πρόσφατα η 2/892/13.10.2020 κανονιστική απόφαση, με την οποία καθορίζονται απλουστευμένες διαδικασίες υποβολής δικαιολογητικών για έγκριση ενημερωτικού δελτίου, ενώ δίνεται η δυνατότητα της ηλεκτρονικής πλέον υποβολής των δικαιολογητικών αυτών με χρήση ψηφιακής υπογραφής. 

Με την ως άνω απόφαση και την αντίστοιχη κατάργηση προηγούμενων αποφάσεων δίνεται η δυνατότητα στους αναδόχους να καθορίζουν εκείνοι τους όρους κατανομής των κινητών αξιών ανάλογα με τις απαιτήσεις της αγοράς.

Με την 1/892/13.10.2020 κανονιστική απόφαση δίνεται η δυνατότητα το ενημερωτικό δελτίο να καταρτίζεται πλέον, εκτός από την ελληνική, και στην αγγλική γλώσσα. Σε τέτοια περίπτωση παραμένει η υποχρέωση για το περιληπτικό σημείωμα να διατίθεται και στην ελληνική γλώσσα.
Με την 1/893/2020 κανονιστική απόφαση διευκολύνεται η κατάρτιση πληροφοριακού δελτίου για δημόσια προσφορά μικρότερη των πέντε εκατομμυρίων ευρώ.

Αξίζει, τέλος, να επισημανθεί πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω μέτρων για την ανάκαμψη των κεφαλαιαγορών (Capital Markets Recovery Package), στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση της πανδημίας, θα υιοθετήσει μέχρι το τέλος του 2020 την κατάρτιση ενός νέου, αρκετά απλουστευμένου, τύπου ενημερωτικού δελτίου, το «ΕU Recovery Prospectus», προκειμένου οι εισηγμένες εταιρείες να αντλήσουν τα κεφάλαια που τους είναι απαραίτητα σε αυτές τις πρωτόγνωρες συνθήκες.