Προκήρυξη Υποτροφιών για σπουδές στις Η.Π.Α και στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Προκήρυξη Υποτροφιών για σπουδές στις Η.Π.Α και στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αττική Παράδοση προκηρύσσει τρεις υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε Πανεπιστήμιο των Η.Π.Α. ή σε Πανεπιστήμιο κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σύμφωνα με τους σκοπούς του ιδρύματος που αναφέρονται στα άρθρα 2 και 3 του καταστατικού του (πδ. 7/1/1991 ΦΕΚ Β’136).

Τρεις (3) υποτροφίες με αντικείμενο
Σπουδές Σύγχρονης Ιστορίας  
€10.000 (δέκα χιλιάδων ευρώ) εκάστη

Προκήρυξη Υποτροφιών για σπουδές στις Η.Π.Α και στην Ευρωπαϊκή Ένωση-1

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες υπήκοοι, να μην έχουν υπερβεί το 30ο έτος ηλικίας και να έχουν γίνει δεκτοί σε Μεταπτυχιακό Τμήμα Αμερικανικού ή Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου (κράτους-μέλους Ε.Ε.) το αργότερο έως την τελευταία ημέρα υποβολής των υποψηφιοτήτων.

Προκήρυξη Υποτροφιών για σπουδές στις Η.Π.Α και στην Ευρωπαϊκή Ένωση-2

Οι υποψήφιοι θα κληθούν να υποβάλουν σε δύο (2) αντίγραφα: βιογραφικό σημείωμα και μια αυτοπεριγραφική έκθεση (personal statement) προς το Δ.Σ. του Ιδρύματος, αντίγραφο των τίτλων σπουδών τους, καθώς και πιστοποιητικό γεννήσεως, απόσπασμα ποινικού μητρώου, εκκαθαριστικό εφορίας και αποδεικτικό της εγγραφής τους σε Μεταπτυχιακό Τμήμα Αμερικανικού ή Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου (κράτους-μέλους Ε.Ε.) για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα. Μαρίκα Ανδρεάδη στο τηλέφωνο 210 6009800 εσωτ. 1123.

Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή υποψηφιοτήτων με τα παραπάνω δικαιολογητικά ορίζεται η Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022 στην διεύθυνση: Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αττική Παράδοση Γραβιάς 6, Αγία Παρασκευή 15342, Υπ΄οψιν κας Μαρίκας Ανδρεάδη.