ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρόγραμμα e-business ύψους 2,3 εκατ. ευρώ στην Περιφέρεια Ηπείρου

Πρόγραμμα e-business ύψους 2,3 εκατ. ευρώ στην Περιφέρεια Ηπείρου

Από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 έχει ανακοινωθεί η προκήρυξη της δράσης «Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business)», με τον συνολικό προϋπολογισμό της (δημόσια δαπάνη) να ανέρχεται σε 2.300.000 ευρώ. Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, βασικός στόχος της δράσης «Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business)» είναι η υποστήριξη της αποτελεσματικής ενσωμάτωσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη λειτουργία των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ηπείρου μέσω της ανάπτυξης ηλεκτρονικού επιχειρείν (e-business) για την ενίσχυση της εξωστρέφειας. Η δράση αφορά ενίσχυση μικρών, πολύ μικρών, μεσαίων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, ηλεκτρονικών κρατήσεων και πληρωμών κ.ά. Σήμερα θα παρουσιάσουμε τα βασικά στοιχεία της δράσης, όπως αυτά αναφέρονται στη δημοσιευμένη πρόσκληση.

• Επιλέξιμοι φορείς. Επιλέξιμες προς ενίσχυση είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) ιδιωτικού δικαίου, οι οποίες πληρούν τουλάχιστον τις ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:

Να δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ) και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν στην Περιφέρεια Ηπείρου.

Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμοί) και ατομικές επιχειρήσεις.

Να τηρούν βιβλία Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ.

Να μην αποτελούν προβληματικές επιχειρήσεις.

Να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης κατόπιν προηγούμενης απόφασης της επιτροπής, με την οποία μια ενίσχυση κηρύσσεται παράνομη και ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά.

Να μην υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που έχουν χρηματοδοτηθεί ή/και έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

Να μην έχουν επιβληθεί στην επιχείρηση πρόστιμα που έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, για παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και ειδικότερα για:

Παράβαση «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας.

Αδήλωτη εργασία.

Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο ή τη δραστηριότητα πριν την υποβολή γραπτής αίτησης ενίσχυσης.

Να έχουν συσταθεί πριν από 1.1.2018.

Να υποβάλλουν μία επενδυτική πρόταση ανά ΑΦΜ.

Να μην είναι εξωχώρια (offshore) επιχείρηση.

Οι ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές να είναι προσβάσιμες στα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ).

• Επιλέξιμες ενέργειες. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν αφορούν τις ακόλουθες επιλέξιμες ενέργειες (Ε):

Ε(1): Ηλεκτρονικό εμπόριο.

Ε(2): Ηλεκτρονικές κρατήσεις.

Ε(3): Εσωτερική οργάνωση με την αξιοποίηση ΤΠΕ.

Ε(4): Διαχείριση παραγωγής με την αξιοποίηση ΤΠΕ.

Ε(5): Ψηφιακή προβολή – Διαφήμιση.

Οπως αναφέρουν τα δημοσιευμένα στοιχεία, κάθε δικαιούχος θα πρέπει υποχρεωτικά να υλοποιήσει την Ε(5) και τουλάχιστον μία από τις επιλέξιμες ενέργειες Ε(1) ή Ε(2).

• Επιλέξιμες δαπάνες. Οι επιλέξιμες δαπάνες αφορούν τις παρακάτω κατηγορίες:

Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός.

Προμήθεια νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

Μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέων, σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

Συστήματα αυτοματισμού και ειδικά συστήματα πληροφορικής.

Λοιπός εξοπλισμός επιχείρησης.

Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού.

Λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licenses) προγραμμάτων λογισμικού.

Υπηρεσίες υποστήριξης προμηθευόμενου λογισμικού.

Υπηρεσίες εγκατάστασης και παραμετροποίησης λογισμικού / εφαρμογών.

Υπηρεσίες προμήθειας / χρήσης λογισμικού υπό καθεστώς «Software as a Service», «cloud computing» ή άλλο παρεμφερές αυτού.

Δαπάνες για παροχή εύλογων προσαρμογών για την κάλυψη των αναγκών ατόμων με αναπηρία.

Κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού.

Υπηρεσίες εκπαίδευσης προσωπικού στο προμηθευόμενο λογισμικό.

Προβολή – Προώθηση – Δικτύωση

Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή.

Σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας.

Δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής / επαγγελματικής δικτύωσης.

Αναβάθμιση υπάρχουσας ιστοσελίδας.

Δημιουργία νέας ιστοσελίδας.

Λοιπά έξοδα προβολής – προώθησης και δικτύωσης

Δαπάνες προς τρίτους / Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη επιχειρήσεων.

Δαπάνες υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Δαπάνες παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης επενδύσεων.

Επισημαίνεται ότι ως ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

• Προϋπολογισμός – Διάρκεια έργων – Ποσοστά ενίσχυσης. Οι επιχειρήσεις θα ενισχύονται για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, με τον επιχορηγούμενο προϋπολογισμό κάθε επενδυτικής πρότασης να κυμαίνεται από 6.000 έως 12.500 ευρώ, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης μπορεί να φθάσει το 80%.

Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης στη διεύθυνση:
https://www.espa.gr/Lists/Proclamations/Attachments/4446/%CE%A857%CE%9F7%CE%9B9-%CE%94%CE%92%CE%A1.pdf

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων στη διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη: «Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business)» έως την 9η Σεπτεμβρίου 2019.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της ΑΜΒΙΟ Α.Ε.