ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ιστορικό – Αρχαιολογικό ΑΠΘ: Ζητά άνοιγμα του επαγγέλματος των ξεναγών υπέρ πτυχιούχων συναφών τμημάτων

Ιστορικό – Αρχαιολογικό ΑΠΘ: Ζητά άνοιγμα του επαγγέλματος των ξεναγών υπέρ πτυχιούχων συναφών τμημάτων

Το άνοιγμα του επαγγέλματος των ξεναγών στους πτυχιούχους των τμημάτων Ιστορίας-Αρχαιολογίας των πανεπιστημίων, ζητά με ψήφισμά της η συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ.

«Οι Σχολές Ξεναγών είναι µεταδευτεροβάθµιες επαγγελµατικές σχολές διάρκειας δύο (2) εκπαιδευτικών ετών. Λειτουργούν σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας, ο οποίος εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµ.12360/12.07.2017 κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευµάτων και Τουρισµού (ΦΕΚ 2532/Β /2017). Τον Οκτώβριο του 2019 προκηρύχθηκαν 40 θέσεις στη Σχολή Ξεναγών Θεσσαλονίκης και 40 θέσεις στην αντίστοιχη των Αθηνών για την περίοδο 2019-21. Οι προκηρυχθείσες θέσεις για εισαγωγή σπουδαστών σε κάθε µια Σχολή, καλύπτονται σε ποσοστό 70% από αποφοίτους Γενικού ή Επαγγελµατικού Λυκείου και σε ποσοστό 30% από πτυχιούχους τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, συγκεκριµένα από τα τµήµατα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και ∆ιαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών και Ιστορίας και Εθνολογίας. Από τα παραπάνω προκύπτει εύκολα ότι ο αριθµός των εισαγοµένων πτυχιούχων στις εν λόγω σχολές, 24 συνολικά σε όλη τη χώρα, για µια διετία είναι ελάχιστος σε σύγκριση µε την εισαγωγή και την αποφοίτηση ιστορικών/αρχαιολόγων, που ανέρχονται σε χιλιάδες. Προκύπτει επίσης πως η αναλογία των εισαγοµένων αποφοίτων Λυκείου και πτυχιούχων είναι απαράδεκτα µικρή σε βάρος των δεύτερων» λέει το ψήφισμα.

Το Σωµατείο ∆ιπλωµατούχων Ξεναγών αριθµεί, σύµφωνα µε την ιστοσελίδα του, περίπου 1.500 µέλη µόνον. Όπως τονίζει το Τμήμα του ΑΠΘ «σε µια χώρα της οποίας “η βαριά βιοµηχανία είναι ο πολιτισµός της”, το επάγγελµα του ξεναγού είναι ουσιαστικά κλειστό. Μια χώρα που επενδύει στο τουριστικό της µέλλον κρίνει πως καταλληλότεροι για να γίνουν ξεναγοί είναι εξ ορισµού οι απόφοιτοι λυκείου. Μια χώρα που εκπαιδεύει χιλιάδες αρχαιολόγους και ιστορικούς κατ’ έτος περιορίζει την ίδια στιγµή στον ελάχιστο δυνατό βαθµό το δικαίωµα συµµετοχής τους στη διάχυση του πολιτισµού, που κανονικά θα έπρεπε να είναι επαγγελµατικό τους δικαίωµα, χωρίς βέβαια να παραβλέπουµε την περαιτέρω εκπαίδευση που χρειάζεται ένας/µια ξεναγός ούτε την υψηλού επιπέδου γλωσσοµάθεια».

Η Συνέλευση του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας διαµαρτύρεται έντονα, όπως λέει «για την άνιση µεταχείριση των άριστα εκπαιδευµένων πτυχιούχων της, ιστορικών και αρχαιολόγων, και εκφράζει τον έντονο προβληµατισµό της για την ασκούµενη πολιτική στο ζήτηµα των ξεναγήσεων, η οποία φαίνεται να υπακούει µόνον σε µια ξεπερασµένη συντεχνιακή λογική». Τέλος ζητά νοµοθετική πρωτοβουλία για το άνοιγµα της Σχολής και του επαγγέλµατος στα πλήθη των πτυχιούχων Αρχαιολόγων και Ιστορικών και επίσης ζητά η µόρφωση των ξεναγών θα περιέλθει στις αρµοδιότητες του Υπουργείου Παιδείας.