ΠΟΛΙΤΙΚΗ

80 χρoνια πριν… 8 -4-1940

80 χρoνια πριν… 8 -4-1940

ΜΠΡΑΝΛΥ: Ο θάνατος του Εδουάρδου Μπρανλύ αφήνει μέγα κενόν εις τον επιστημονικόν κόσμον. Διότι χωρίς τον σοφόν αυτόν φυσικόν η ανθρωπότης δεν θα είχεν ακόμη εις την διάθεσίν της ούτε τον ασύρματον ούτε το ραδιόφωνον. […] Ο συνοχεύς του Μπρανλύ υπήρξε το όργανον του γεννωμένου ασυρμάτου. Αυτό εβοήθησεν εις τα πρώτα της βήματα την νέαν επιστήμην. Ο μέγας Μαρκόνι δ’ είδεν αμέσως την σημασίαν του και με ένα τηλεγράφημά του προς τον Μπρανλύ ομολογεί το χρέος του. Ο Ιταλός εφευρέτης εις τον συνοχέα του Μπρανλύ προσέθεσε την κεραίαν και ετόνισε τον ρόλον της αντηχήσεως […].

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ: Ο γαλλικός Τύπος, ασχολούμενος με την έντασιν του συμμαχικού αποκλεισμού κατά της Γερμανίας, παρατηρεί ότι ούτος θα καθίσταται καθ’ εκάστην στενώτερος, αι δε ναυτικαί δυνάμεις του Ράιχ δεν του επιτρέπουν να επιχειρήση διάσπασιν.

ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ: […] το συμβούλιον του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου προήλθεν εις την απόφασιν όπως, προς ενίσχυσιν του αποταμιευτικού πνεύματος, διατεθή ποσόν 200.000 περίπου δραχμών το οποίον θα διανεμηθή μεταξύ 2.000 τυχηρών κατόχων κουμπαράδων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου των οποίων οι αριθμοί ήθελον εκκυβευθή κατά την ενεργηθησομένην κλήρωσιν.