ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δέσμη προτάσεων από επιτροπή Πισσαρίδη

Δέσμη προτάσεων από επιτροπή Πισσαρίδη

Στη δημοσιότητα έδωσε η κυβέρνηση το προσχέδιο της επιτροπής Πισσαρίδη, που αποτελεί ουσιαστικά ένα «ενδιάμεσο κείμενο», το οποίο τίθεται σε διάλογο με την τελική πρόταση να ακολουθεί τον Σεπτέμβριο 2020, πριν η Αθήνα καταθέσει την πρότασή της προς έγκριση, τον ερχόμενο Οκτώβριο στις Βρυξέλλες. Η μελέτη περιλαμβάνει συνολικά 14 προτάσεις με αναπτυξιακό πρόσημο, που στόχο έχουν «τη συστηματική αύξηση των εισοδημάτων», ενώ «θα ενισχύουν την παραγωγικότητα, την εργασία και τις επενδύσεις».

Οι 14 προτάσεις προβλέπουν:

1. Μείωση του βάρους στη μισθωτή εργασία με συνδυαστικά μέτρα, όπως (α) μείωση των ασφαλιστικών εισφορών (για παράδειγμα μέσω ενός σταθερού ποσού εισφορών υγείας για όλους τους εργαζομένους), (β) απάλειψη της «εισφοράς αλληλεγγύης», και (γ) μείωση του ανώτατου ορίου ασφαλιστέου εισοδήματος.

2. Ενίσχυση της αναλογικότητας και διαφάνειας του δημόσιου διανεμητικού πρώτου πυλώνα κοινωνικής ασφάλισης και ταυτόχρονα ανάπτυξη ενός δεύτερου και τρίτου πυλώνα με κίνητρα για ιδιωτικές αποταμιευτικές αποφάσεις.

3. Εκσυγχρονισμό του συστήματος χρηματοπιστωτικής εποπτείας στον τομέα της προστασίας των επενδυτών και εκσυγχρονισμό του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης.

4. Αμεση λειτουργία εξειδικευμένων τμημάτων στα δικαστήρια για υποθέσεις σημαντικού οικονομικού ενδιαφέροντος με ανώτατο όριο 12 μηνών έως την απόφαση.

5. Θεσμική ενίσχυση της δημόσιας διοίκησης, όπως μέσω της αύξησης της θητείας και της κινητικότητας στις ανώτερες διοικητικές θέσεις, καθώς και αναβάθμιση του ρόλου του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού. Καθολική εφαρμογή της αξιολόγησης.

6. Μείωση του κόστους παραγωγής στη μεταποίηση, κυρίως μέσω επιταχυνόμενων φορολογικών αποσβέσεων για επενδύσεις σε εξοπλισμό και μείωση του κόστους ενέργειας.

7. Ενίσχυση βασικής έρευνας μέσω άρσης αγκυλώσεων για πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα.

8. Ριζική αναβάθμιση του συστήματος κατάρτισης για ανέργους και για εργαζομένους.

9. Διευκόλυνση της πληρέστερης ένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας και αύξηση των αμοιβών τους.

10. Εκσυγχρονισμό της δομής του συστήματος εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες.

11. Αναδιάρθρωση του συστήματος υγείας με προτεραιότητα στην πλήρη ανάπτυξη συστήματος ψηφιακού φακέλου ασθενούς, πρωτοβάθμιας φροντίδας και πρόληψης.

12. Εξορθολογισμό, συγχώνευση και απλούστευση όλων των φόρων για την ακίνητη περιουσία και σταδιακή μεταφορά πόρων σε τοπικό επίπεδο, σε αναλογία με αρμοδιότητες.

13. Δημόσιες επενδύσεις και κίνητρα για ιδιωτικές δαπάνες για ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων (κατοικιών και επαγγελματικών) με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και την αύξηση της αξίας των ακινήτων.

14. Ανάπτυξη υποδομών μέσω δημόσιων επενδύσεων και κινητοποίησης ιδιωτικών.