ΠΟΛΙΤΙΚΗ

H ταυτότητα της έρευνας

ETAIPEIA: VPRC, Μέλος του ΣΕΔΕΑ, της ESOMAR και της WΑΡΟR.

ΑΝΑΘΕΣΗ: Εφημερίδα «Καθημερινή» και Ραδιοφωνικός Σταθμός ΣΚΑΪ

ΤΥΠΟΣ KAI ΜΕΘΟΔΟΣ: ΠΟΣΟΤΙΚΗ EPEYNA, με τηλεφωνικές συνεντεύξεις στα νοικοκυριά των ερωτωμένων και χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, χωρίς χρήση κάλπης.

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 18 ετών και άνω.

ΠΕΡΙΟΧΗ: Το σύνολο της χώρας (πανελλήνια έρευνα).

ΔΕΙΓΜΑ: Το σχεδιασθέν μέγεθος του δείγματος ανέρχεται σε 2.389 άτομα και το πραγματοποιηθέν σε 2.420 άτομα.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ: Ακολουθήθηκε η μέθοδος της στρωματοποιημένης δειγματοληψίας. Τα στρώματα της έρευνας αποτέλεσαν οι διοικητικές περιφέρειες της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των νήσων Αιγαίου και Ιονίου. Από κάθε στρώμα επελέγη τυχαίο δείγμα αριθμών τηλεφώνων (που παράγεται με γεννήτρια τυχαίων αριθμών – random number generator), ισοκατανεμημένο σε όλα τα τηλεφωνικά κέντρα του στρώματος, μεγέθους ανάλογου του πληθυσμού (άνω των 18 ετών) του στρώματος. Με την εν λόγω δειγματοληπτική μέθοδο εξασφαλίσθηκε η τυχαιότητα και αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος, ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά του πραγματικού πληθυσμού των περιοχών της έρευνας.

ΣΤΑΘΜΙΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ: Το δείγμα σταθμίστηκε εκ των υστέρων ως προς την ψήφο του 2000.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: H έρευνα πεδίου πραγματοποιήθηκε τις ημέρες 26 έως 29 Ιανουαρίου 2004.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ: Για την πραγματοποίηση της έρευνας εργάστηκαν 36 συνεντευκτές και 4 επόπτες.

ΒΣε περίπτωση ανακοίνωσης ή δημοσίευσης άλλων σχολίων ή συμπερασμάτων πέραν αυτών που ακολουθούν στην έκθεση αποτελεσμάτων του Ινστιτούτου VPRC, θα πρέπει να διευκρινίζεται ότι η ανάλυση γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του υπογράφοντος και όχι του Ινστιτούτου VΡRC.

ΒΕπίσης, σε περίπτωση δημοσίευσης των αποτελεσμάτων, θα πρέπει να δημοσιευτεί εμφανώς η ταυτότητα της έρευνας.

Το Ινστιτούτο VPRC εφαρμόζει αυστηρά όλους τους κώδικες δεοντολογίας της ESOMAR, της WAPOR και του ΣΕΔΕΑ, για την Πολιτική – Κοινωνική Ερευνα, την Ερευνα Αγοράς, τη δημοσίευση αποτελεσμάτων δημοσκοπήσεων και τις κατευθυντήριες γραμμές για την ερμηνεία τους.