ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συζήτηση στο ΣτΕ για βασικό μέτοχο

Το μείζον θέμα του βασικού μετόχου απασχόλησε χθες το Συμβούλιο της Επικρατείας, κατά τη συζήτηση σχετικών προσφυγών στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο. H υπόθεση πιθανόν να κριθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, σύμφωνα με εισήγηση του συμβούλου Επικρατείας κ. X. Ράμμου, ο οποίος όμως θέτει ζήτημα μερικής αντισυνταγματικότητας του νόμου 3021/02 περί ασυμβιβάστου, που ανοίγει παράθυρο για την ανάληψη δημοσίων έργων και προμηθειών από συγγενείς ιδιοκτητών MME, εφ’ όσον αποδειχθεί η οικονομική τους αυτοτέλεια. Κατά τον εισηγητή, το μαχητό τεκμήριο, με το οποίο μπορεί να αρθεί το ασυμβίβαστο ως προς τους συζύγους και συγγενείς του ιδιοκτήτη ή βασικού μετόχου, δεν είναι απολύτως επαρκές, καθώς δεν μπορεί να αποδειχθεί με ασφάλεια ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ανάπτυξης αθέμιτων επιρροών. Συνεπώς θα μπορούσε να προστεθεί μια διαφορετικής φύσεως ρήτρα πέραν της οικονομικής αυτοτέλειας. Οι αιτήσεις των προσφευγόντων προτείνεται να γίνουν δεκτές με επιφυλάξεις. Ανεξαρτήτως της συνταγματικότητας ή μη, κατά τον κ. Ράμμο, πρέπει να τεθεί προδικαστικό ερώτημα στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, επειδή οι διατάξεις του εκτελεστικού νόμου αντίκεινται σε κοινοτικές οδηγίες. Το δικαστήριο (Δ΄ Τμήμα) επιφυλάχθηκε να εκδώσει απόφαση.