ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ευρωπαίοι σε ελληνικά δικαστήρια

Σε όλες τις θέσεις των δικαστικών υπηρεσιών, πλην εκείνων που αφορούν γενικές διευθύνσεις και διευθύνσεις, θα μπορούν πλέον να προσλαμβάνονται Ευρωπαίοι πολίτες. Το Προεδρικό Διάταγμα που ρυθμίζει τις προϋποθέσεις και τους όρους για το διορισμό Ευρωπαίων δικαστικών υπαλλήλων στα ελληνικά διακαστήρια κρίθηκε νόμιμο από το E΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Επιτρέπεται ειδικότερα, η πρόσληψη πολιτών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης ως υπαλλήλων στις οργανικές θέσεις των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, των διοικητικών δικαστηρίων (Πρωτοδικείων και Εφετείων), του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ποιοι θα διορίζονται

Οι διορισμοί θα μπορούν να γίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες και υπαλληλικούς κλάδους: οικονομολόγων, λογιστών, επιστημόνων υπολογιστών, ηλεκτρονικών υπολογιστικών συστημάτων, μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών, βιβλιοθηκάριων, δακτυλογράφων, δακτυλογράφων χειριστών υπολογιστών, μεταφραστών-διερμηνέων, ταξινόμων, οδηγών, επιμελητών, φυλάκων και καθαριστριών. Αντίθετα, οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν μπορούν να διοριστούν σε θέσεις προϊσταμένων γενικών διευθύνσεων και προϊσταμένων διευθύνσεων ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικών μονάδων. Ακόμη, δεν μπορούν να προσληφθούν Ευρωπαίοι που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια σε θέσεις γραμματέων όλων των δικαστηρίων της χώρας. Τις θέσεις αυτές στελεχώνουν μόνο Ελληνες πολίτες.