ΠΟΛΙΤΙΚΗ

49 χρόνια πρίν… 14.Ι.1965

ΕΣΣΔ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ: Η απροκάλυπτος δήλωσις εις την οποίαν προέβη χθες [12 Ιανουαρίου 1965] εις την Αγκυραν, εν σχέσει με την σοβιετικήν πολιτικήν επί του Κυπριακού, ο επί κεφαλής της ευρισκομένης εις την Τουρκίαν ρωσικής αντιπροσωπείας κ. Νικολάι Ποντγκόρνυ (φωτογραφία) διέλυσε τον μύθον που εκαλλιέργησαν αι Κυβερνήσεις Ελλάδος και Κύπρου ότι δήθεν η Σοβιετική Ενωσις υπεστήριζε την ένωσιν της Κύπρου με την Ελλάδα. […] Ομιλών […] με τους αντιπροσώπους του Τύπου ο κ. Ποντγκόρνυ εδήλωσεν επί λέξει: «Επιθυμία της σοβιετικής Κυβερνήσεως είναι να διαφυλαχθή η εδαφική ακεραιότης της Κύπρου και να αναγνωρισθούν η κυριαρχία και η ανεξαρτησία του κυπριακού κράτους. Επίσης, η Σοβιετική Ενωσις είναι υπέρ της αναγνωρίσεως των νομίμων δικαιωμάτων των δύο χωριστών κοινοτήτων αι οποίαι ζουν εις την νήσον.» Η ανωτέρω σαφεστάτη και απροκάλυπτος δήλωσις του κ. Ποντγκόρνυ ουδεμίαν αφίνει αμφιβολίαν ότι η Σοβιετική Ενωσις […] τάσσεται εναντίον της ενώσεως και υπέρ της ομοσπονδιοποιήσεως της νήσου, αφού ομιλεί περί αναγνωρίσεως των «δικαιωμάτων των δύο χωριστών κοινοτήτων». Το γεγονός επιβεβαιούται και από την ικανοποίησιν με την οποίαν εξεφράσθησαν –μετά τας ανωτέρω δηλώσεις– οι κ.κ. Ινονού και Ερκίν, επισφραγίζοντες την εναντίον της ενώσεως συμφωνίαν Μόσχας – Αγκύρας.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΟ ΓΕΕΘΑ: Χθες την πρωίαν [12 Ιανουαρίου] ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος μετέβη εις το Πεντάγωνον και επεθεώρησε τους κλάδους, διευθύνσεις και υπηρεσίας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμύνης.

ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ: Μέχρι της στιγμής [13 Ιανουαρίου] έχουν υπογραφή 2.200 άδειαι επαναπατρισμού κομμουνιστοσυμμοριτών στελεχών.

ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ ΑΠΟ «ΙΚΑΡΟ»: Εγνώσθη ότι εντός του 1965 ο εκδοτικός οίκος «Ικαρος» θα θέση εις κυκλοφορίαν τα Απαντα του ποιητού Αγγέλου Σικελιανού, αρχίζοντας από το πρώτον έργον του «Αλαφροΐσκιωτος». Μεταξύ των απάντων του ποιητού περιλαμβάνονται και αι τραγωδίαι του.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ: Παρουσία όλων σχεδόν των υπουργών, πολλών ακαδημαϊκών και πλήθους άλλων επισήμων, ο πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπανδρέου έθεσε χθες [12 Ιανουαρίου] την πρωίαν επί της γωνίας των οδών Αναγνωστοπούλου και Ηρακλείτου τον θεμέλιον λίθον του ανεγερθησομένου επταωρόφου κτιρίου, όπου θα στεγασθούν τα αρχεία και τα ινστιτούτα της Ακαδημίας Αθηνών.