ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επενδύσεις με λιγότερα εμπόδια…

Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και η τόνωση της παραγωγικότητας αποτελούν βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης. Πόσο, όμως, διευκολύνεται η επιχειρηματική δράση, όταν προσκρούει στον λαβύρινθο της γραφειοκρατίας, αλλά και σε ένα απαρχαιωμένο σύστημα νόμων που καταρτίστηκαν πριν από πολλές δεκαετίες και ουδεμία σχέση έχουν με τις νέες μορφές επενδύσεων και τη σύγχρονη μορφή εταιρικής διακυβέρνησης; H περιπέτεια ενός επενδυτή για να λάβει άδεια λειτουργίας μιας εγκατάστασης δεν έχει τέλος, έως ότου συγκεντρώσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνουν τα 23 (από τη μελέτη πυρασφάλειας έως τη βεβαίωση της αρμόδιας νομαρχίας, εάν πρόκειται για τουριστική επιχείρηση, για το πόσιμο του νερού κ.ά.).

Διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις εκτός από το καθ’ ύλην αρμόδιο υπουργείο Ανάπτυξης, προωθούνται και από τα υπουργεία Εσωτερικών – Δημόσιας Διοίκησης και Δικαιοσύνης, σε μια προσπάθεια άρσης των διοικητικών εμποδίων και εκσυγχρονισμού των βασικών νομικών κειμένων της χώρας. O υπουργός Εσωτερικών κ. Προκ. Παυλόπουλος προχώρησε στη λήψη δέσμης μέτρων για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και την αποκατάσταση της διαφάνειας, ενώ ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Αν. Παπαληγούρας έχει ήδη συγκροτήσει ειδικές νομοπαρασκευαστικές επιτροπές για την αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Πτωχευτικού Κώδικα. Επίκειται δε, η σύσταση άλλων δύο επιτροπών που θα αναθεωρήσουν τον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Με την αναθεώρηση των Κωδίκων, οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν ζωή 50 και πλέον ετών (ο Πτωχευτικός ισχύει εδώ και περίπου… 170 χρόνια), το βασικό νομικό πλαίσιο της χώρας θα προσαρμοσθεί στις νέες κοινοτικές νομοθετικές τάσεις. Γιατί η ποινική νομοθεσία και η πολιτική δικονομία αποτελούν τροχοπέδη στην επιχειρηματικότητα;

Το δικαιικό μας σύστημα είναι γεμάτο από περιττές ρυθμίσεις, αλλά και χρονοβόρες, αρτηριοσκληρωτικές διαδικασίες που δεν λαμβάνουν υπ’ οψιν την ταχύτητα με την οποία σήμερα κινούνται η οικονομία και η επιχειρηματική δραστηριότητα. Στην κατεύθυνση αυτή, το υπουργείο Δικαιοσύνης μελετά, σύμφωνα με πληροφορίες, την άρση της αντικειμενικής ευθύνης συλλογικά για τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων, για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα μπορεί να διαπραχθεί μέσα στο πλαίσιο της ευρύτερης λειτουργίας μιας επιχείρησης, εστιάζοντας στην αναζήτηση της υποκειμενικής ευθύνης. Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν να εγκαλείται συλλήβδην ο πρόεδρος και τα μέλη ενός διοικητικού συμβουλίου για παραλείψεις ή πράξεις που την ευθύνη φέρουν συγκεκριμένοι υπάλληλοι (π.χ. ο διευθυντής ενός καταστήματος που ευθύνεται για την πώληση ληγμένων προϊόντων). Θα πρέπει, επίσης, να διερευνηθεί κατά πόσο θα δίδεται η ατέρμονη δυνατότητα προσφυγής εναντίον βουλευμάτων, όταν αυτά έχουν διαμορφωθεί με απόλυτη πλειοψηφία. Μέχρι να τελεσιδικήσει μια διαφορά μπορεί να απαιτηθούν και 10 χρόνια, κρατώντας «ομήρους» τους διαδίκους. Στη νέα πραγματικότητα έρχονται να προσαρμοστούν και οι δημόσιες υπηρεσίες. Οι προσπάθειες του υπουργού Εσωτερικών και Δημόσιας Διοίκησης κ. Προκ. Παυλόπουλου στρέφονται στην αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας που αποθαρρύνει τους επενδυτές.

Νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Στην υπηρεσία της απλούστευσης και επιτάχυνσης των διοικητικών διαδικασιών προς εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων τίθενται οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών. Ετσι, στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», προωθείται η ένταξη νέων έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τα οποία είναι αναγκαία για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών και την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών με πολίτες και επιχειρήσεις. Στα έργα αυτά συγκαταλέγονται και τα ακόλουθα:

1. Προώθηση των ολοκληρωμένων διοικητικών συναλλαγών, ώστε να μη χρειάζεται να προσκομίζει ο πολίτης πιστοποιητικά. Προς την κατεύθυνση αυτή άρχισε η μετατροπή των ΚΕΠ σε Κέντρα Ολοκληρωμένων Συναλλαγών, ενώ στις νέες διαδικασίες που προστέθηκαν για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, ανήκει και η έκδοση 12 πιστοποιητικών, αρμοδιότητας των Επιμελητηρίων (π.χ. βεβαίωση ελέγχου και θεώρησης καταστατικού, πιστοποιητικό ειδικού μητρώου αντιπροσώπου κ.λπ., η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης για το Ε9, η βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ, η έκδοση σειράς δικαιολογητικών που χορηγούνται από το ΙΚΑ κ.ά.).

2. Ενίσχυση, μέσω του προγράμματος «ΜΕΤΕΧΩ», μικρομεσαίων επιχειρήσεων (που απασχολούν 2 έως 10 εργαζομένους), ανεξαρτήτως κλάδου, συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρήσεων των ΟΤΑ, προκειμένου αυτές να εκσυγχρονισθούν, να αποκτήσουν τεχνολογικά προηγμένο εξοπλισμό πληροφορικής και να καταστούν έτσι αποτελεσματικότερες και ανταγωνιστικότερες. Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανά πρόταση είναι τα 10.000 ευρώ και ο ελάχιστος τα 4.000 ευρώ, ενώ η επιχορήγηση είναι ίση με το 50% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Από τη δράση αυτή αναμένεται να ωφεληθούν 3.000 περίπου επιχειρήσεις σε κάθε Περιφέρεια.

3. Το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης «Σύζευξις», το οποίο θα αποτελέσει τη σπονδυλική στήλη της επικοινωνίας της δημόσιας διοίκησης, δικτυώνοντας τους φορείς του δημόσιου τομέα τόσο για τη μεταφορά δεδομένων όσο και για άλλες υπηρεσίες, όπως η τηλεδιάσκεψη.

4. Η ηλεκτρονική υπογραφή για την επικοινωνία μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών, η οποία θα εξασφαλίσει υψηλό βαθμό ασφάλειας ψηφιακών συναλλαγών μεταξύ φορέων του Δημοσίου, αλλά και με πρακτικό όφελος για τις επιχειρήσεις, αφού θα συντομευθεί κατά πολύ ο χρόνος διεκπεραίωσης των υποθέσεών τους.

5. Δημιουργία ενός ηλεκτρονικού συστήματος για την εξασφάλιση ταυτοπροσωπίας των συναλλασσόμενων πολιτών και επιχειρήσεων με το Δημόσιο.

6. Με τον περιορισμό των συναρμοδιοτήτων μεταξύ των υπουργείων, τον ορισμό των 50 ημερών ως ανώτατου ορίου για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών και των επιχειρήσεων και την κατάργηση της υποχρέωσης της επιχείρησης να προσκομίζει τα ίδια δικαιολογητικά στις διάφορες υπηρεσίες, επιχειρείται να καταστεί το απωθητικό κράτος ελκυστικό στους πολίτες – επενδυτές. Παράλληλα, συστάθηκε η Κεντρική Επιτροπή Απλούστευσης Διαδικασιών για την απλούστευση περίπλοκων νομοθετικών και διοικητικών διαδικασιών: α) Αδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. β) Επιχειρησιακά προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο των ΚΠΣ. γ) Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα και δ) Κοινωνική ασφάλιση.

7. Με τον εκσυγχρονισμό του Εθνικού Τυπογραφείου η δημοσίευση π.χ. ενός καταστατικού ανώνυμης εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ ξεπερνούσε τον Μάρτιο 2004 κατά πολύ τις 30 ημέρες από την πρωτοκόλλησή του, σήμερα ο χρόνος δημοσίευσης έχει περιορισθεί στις 10 ημέρες και αναμένεται να συντμηθεί ακόμη περισσότερο, μετά την υλοποίηση του έργου για την «Αυτοματοποίηση της παραγωγής των ΦΕΚ», προϋπολογισμού 841.000 ευρώ στα τέλη περίπου του 2005.

8. Ενίσχυση τόνωσης της επιχειρηματικότητας των γυναικών και μητέρων με ανήλικα τέκνα ή γυναικών που φροντίζουν άτομα με αναπηρία, ιδίως στο πλαίσιο Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση 2000-2006» του Γ΄ ΚΠΣ. Προς την κατεύθυνση αυτή διευκολύνονται οι γυναίκες-επιχειρηματίες μέσω της δυνατότητας να δηλώνουν ως έδρα της επιχείρησης την οικία τους και να δικαιολογούν σχετικές δαπάνες μέχρι ενός ποσού (1/3 των λειτουργικών εξόδων, έξοδα παιδικού σταθμού κ.λπ.).

Προστασία από τους πιστωτές

Σε ό,τι αφορά τον Πτωχευτικό Κώδικα, επιχειρείται να δοθεί δεύτερη ευκαιρία σε υπερχρεωμένες επιχειρήσεις με την παροχή μιας περιόδου χάριτος, ώστε με την κατάλληλη αναδιάρθρωση να καταστεί ξανά βιώσιμη η επιχείρηση. Σκοπός να προστατευθούν οι επιχειρήσεις από τους πιστωτές-αρπακτικά, που στις περιπτώσεις ύπαρξης ακινήτων επιταχύνουν στις πτωχεύσεις για να τα αποκτήσουν σε πολύ χαμηλές τιμές. Οι αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας επικεντρώνονται κυρίως στην ταχύτερη και απλούστερη εκτέλεση των ενταλμάτων πληρωμής. Σήμερα, για παράδειγμα, με μεγαλύτερη ταχύτητα θα εκτελεστεί από τις δικαστικές αρχές της Γαλλίας ένα ένταλμα πληρωμής ελληνικής εταιρείας που χρωστά σε μια γαλλική. Αντιθέτως, σε διαφορές εντός της επικράτειας, οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες και, ύστερα από αναβολές και άλλα νομικά τερτίπια, είναι δυνατόν να διαρκέσουν και επτά χρόνια, ώστε να εισπράξει τελικώς ο πιστωτής τα χρήματα που του οφείλονται.