ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ασφαλείς ηλεκτρονικές επικοινωνίες

Αυστηρά χρηματικά πρόστιμα που φθάνουν τα 150.000 ευρώ, ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών για τους παραβάτες και σαφή προσδιορισμό του πλαισίου υποχρεώσεων των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ζητήματα ασφάλειας περιλαμβάνει το νέο νομοσχέδιο που κατέθεσε χθες στη Βουλή ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Αν. Παπαληγούρας για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις στοχεύουν, ειδικότερα, στην πληρέστερη και ουσιαστικότερη κατοχύρωση του απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και Διαδίκτυο) και ενσωματώνουν στην ελληνική έννομη τάξη την ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/58/Ε.Κ., «σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών».

Οι ποινικές κυρώσεις για όσους χρησιμοποιούν, συλλέγουν, μεταδίδουν και δημοσιοποιούν προσωπικά δεδομένα συνδρομητών ή χρηστών γίνονται αυστηρότερες, καθώς οι παραβάτες θα τιμωρούνται με φυλάκιση έως ενός έτους και χρηματική ποινή από 6.000 έως 60.000 ευρώ. Ο υπεύθυνος της επεξεργασίας που δεν συμμορφώνεται με τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (επιβάλλει τις διοικητικές κυρώσεις) αντιμετωπίζει φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και ποινή από 9.000 έως 90.000 ευρώ. Οταν οι πράξεις παραβίασης του απορρήτου τηλεφωνικών συνδιαλέξεων ή άλλων ηλεκτρονικών επικοινωνιών τελεσθούν από αμέλεια επιβάλλεται φυλάκιση μέχρι 18 μηνών και χρηματική ποινή έως 7.000 ευρώ. Εφόσον ο δράστης είχε σκοπό να προσπορίσει παράνομο περιουσιακό όφελος ή να βλάψει τρίτο τιμωρείται με κάθειρξη 10 ετών και ποινή τουλάχιστον από 12.000 έως 120.000 ευρώ. Αν προκλήθηκε δε, κίνδυνος για την ελεύθερη λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος ή για την εθνική ασφάλεια, επιβάλλεται κάθειρξη και πρόστιμο από 30.000 έως 150.000 ευρώ. Σε ό,τι αφορά την αστική ευθύνη, το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο που προκαλεί περιουσιακή βλάβη υποχρεούται σε πλήρη αποζημίωση, ενώ αν προκάλεσε ηθική βλάβη σε χρηματική ικανοποίηση τουλάχιστον 6.000 ευρώ.

Με τις νομοθετικές ρυθμίσεις, επίσης:

– Ορίζεται ότι υπόκειται στο απόρρητο κάθε χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που γίνεται από τον συνδρομητή ή και τον χρήστη.

– Επεκτείνεται ρητά το απόρρητο των επικοινωνιών και στα εξωτερικά στοιχεία της επικοινωνίας, τα δεδομένα κίνησης και θέσης.

– Απαγορεύεται η χωρίς άδεια πρόσβαση στις επικοινωνίες από πρόσωπα πλην των χρηστών ή χωρίς τη συγκατάθεσή τους, εκτός εάν υπάρχει σχετική ρύθμιση στον νόμο.

– Κατανέμονται οι αρμοδιότητες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στις εντεταλμένες Ανεξάρτητες Αρχές.

– Διασφαλίζεται το απόρρητο των επικοινωνιών και κατά τη σύννομη επαγγελματική πρακτική. Ειδικότερα επιτρέπεται, υπό την προϋπόθεση της γνώσης και της συναίνεσης των επικοινωνούντων μερών, η κατ’ εξαίρεση καταγραφή στοιχείων εμπορικής επικοινωνίας με σκοπό την απόδειξη εμπορικών συναλλαγών.