ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αόριστες οι προϋποθέσεις αντικατάστασης του διοικητή

aoristes-oi-proypotheseis-antikatastasis-toy-dioikiti-2107330

Ο διάδοχος της ΓΓΔΕ θα είναι η «Ελληνική Αρχή Δημοσίων Εσόδων», η οποία έχει ως αποστολή τη λήψη και εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την αποτελεσματικότερη και αποδοτική λειτουργία των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών. Η Αρχή και ο διοικητής της εποπτεύονται ως προ τη λειτουργία και τη δράση τους από τον υπουργό Οικονομικών. Η Αρχή συντάσσει, μάλιστα, ετήσια έκθεση, στην οποία καταγράφει το έργο και τα αποτελέσματα της επιχειρησιακής δράσης της σε σχέση με τον στρατηγικό σχεδιασμό και τα προγράμματα δράσης που έχει καταρτίσει. Η έκθεση της Αρχής υποβάλλεται τον μήνα Μάιο κάθε έτους στον πρωθυπουργό, στον πρόεδρο της Βουλής, στον υπουργό Οικονομικών και κοινοποιείται στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου.

Η Αρχή διοικείται από Συμβούλιο Διοίκησης που απαρτίζεται από 9 μέλη, η επιλογή των οποίων (πλην του διοικητή) βασίζεται σε ανοιχτό διαγωνισμό. Τριμελή επιτροπή υπό τον υπουργό Οικονομικών καταρτίζει κατάλογο επικρατέστερων υποψηφίων με βάση προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια. Το Υπουργικό Συμβούλιο επιλέγει τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης. Τα μέλη του συμβουλίου απολύονται με απόφαση του υπουργού, ακόμα και με αόριστους λόγους, όπως ανεπάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Οπως τονίζεται στο σ/ν, η απόφαση του υπουργού Οικονομικών για την παύση τους δεν «δύναται να προσβληθεί ενώπιον Δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού». Το Συμβούλιο Διοίκησης εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό της Αρχής, οργανώνει την εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών της, παρέχει συμβουλές και εγκρίνει τον ετήσιο στρατηγικό σχεδιασμό κατόπιν εισήγησης του διοικητή. Ο διοικητής επιλέγεται επίσης με ανοιχτό διαγωνισμό και διορίζεται από τον υπουργό Οικονομικών. Εποπτεύεται από το Συμβούλιο Διοίκησης και έχει πενταετή θητεία. Ο διοικητής διαμορφώνει και επικαιροποιεί ανά τριετία τον στρατηγικό σχεδιασμό και σε ετήσια βάση τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Αρχής, ενώ καθορίζει ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους και κριτήρια αξιολόγησης των οργανικών μονάδων που υπάγονται στην αρμοδιότητά του.

Στη νέα Αρχή το ΣΔΟΕ, οι εφορίες και τα τελωνεία

Εκτός από το Συμβούλιο Διοίκησης, η νέα οργανωτική δομή προβλέπει και τη σύσταση Συμβουλίου Παραγωγής, το οποίο αποτελείται από τους γενικούς διευθυντές της Αρχής. Οι γενικοί διευθυντές προέρχονται από τη Διοικητική Ιεραρχία, επιλέγονται σύμφωνα με την εγκεκριμένη πολιτική επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων και διορίζονται από το Συμβούλιο Διοίκησης. Το Συμβούλιο Παραγωγής αντιμετωπίζει τα τρέχοντα ζητήματα της Αρχής και προωθεί τον συντονισμό των υπηρεσιών.

Η Αρχή έχει την εποπτεία και τον συντονισμό του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, των ελεγκτικών και φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών.

Η αρχή εποπτεύεται ως προς τη λειτουργία και τη δράση της από τον υπουργό Οικονομικών, ο οποίος ενημερώνεται:

• για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας της Αρχής και των υπηρεσιών της,

• λαμβάνει γνώση των επιλογών και των γενικών κατευθύνσεων του στρατηγικού σχεδιασμού και των στοχεύσεων της επιχειρησιακής δράσης και εγκρίνει τον ετήσιο σχεδιασμό. Τουλάχιστον, πάντως, σε περίπτωση διαφωνίας του υπουργού με την Αρχή σχετικά με τον ετήσιο επιχειρησιακό σχεδιασμό, το θέμα παραπέμπει η Αρχή στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής,

• ζητεί και λαμβάνει πληροφορίες για οποιαδήποτε θέματα άπτονται των αρμοδιοτήτων και των δραστηριοτήτων της Αρχής, δεσμευόμενος ως προς αυτές από την αρχή της εχεμύθειας.