ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα επόμενα βήματα μετά το τελεσίγραφο

ta-epomena-vimata-meta-to-telesigrafo-2119984

Μετά το χθεσινό τελεσίγραφο της Κομισιόν, η Ελλάδα πρέπει να υποβάλει συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για το πώς θα διορθώσει τις αδυναμίες που εντοπίστηκαν, προσβλέποντας και στη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Frontex με πρακτικά και χρηματοδοτικά μέσα. Οι αξιολογήσεις Σένγκεν πραγματοποιούνται στα κράτη-μέλη βάσει προγράμματος και είτε προαναγγέλλονται είτε έχουν αιφνιδιαστικό χαρακτήρα.
Υστερα από κάθε επίσκεψη συντάσσεται έκθεση στην οποία εντοπίζονται τυχόν αδυναμίες και διατυπώνονται συστάσεις για διορθωτικά μέτρα, τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν εντός καθορισμένης ημερομηνίας.

Στην περίπτωση που μια έκθεση αξιολόγησης Σένγκεν καταλήγει στο συμπέρασμα ότι το αξιολογούμενο κράτος-μέλος «αμελεί σοβαρά τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο των κανόνων Σένγκεν» και υπάρχουν «σοβαρές ελλείψεις στη διενέργεια ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα», η Επιτροπή μπορεί να προτείνει συστάσεις, τις οποίες πρέπει να εγκρίνει το Συμβούλιο, σχετικά με τη λήψη διορθωτικών μέτρων για να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης.

Με στόχο να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με αυτές τις συστάσεις, η Επιτροπή μπορεί, βάσει του άρθρου 19α του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν, να υποδείξει στο αξιολογούμενο κράτος-μέλος να λάβει συγκεκριμένα μέτρα, όπως η ανάπτυξη ευρωπαϊκών ομάδων συνοριοφυλάκων ή η υποβολή στρατηγικού σχεδίου το οποίο θα καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο το κράτος-μέλος θα διαθέσει το δικό του προσωπικό και εξοπλισμό για την αντιμετώπιση των ελλείψεων. Οι προτάσεις της Επιτροπής πρέπει να εγκριθούν από επιτροπή των κρατών-μελών με ειδική πλειοψηφία. Το αξιολογούμενο κράτος-μέλος έχει τότε προθεσμία τριών μηνών για να ολοκληρώσει τις διορθωτικές δράσεις.

Στην περίπτωση που, ύστερα από παρέλευση τριών μηνών, εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις και τα μέτρα που έχουν ληφθεί δεν επαρκούν για την κατάλληλη αντιμετώπισή τους, η Επιτροπή έχει δικαίωμα να ενεργοποιήσει την εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 26 του Κώδικα Συνόρων Σένγκεν.

Σύμφωνα με αυτό, αν τα μέτρα του άρθρου 19α δεν αποβούν αποτελεσματικά, το Συμβούλιο μπορεί, με βάση πρόταση της Επιτροπής, να συστήσει σε ένα ή περισσότερα κράτη-μέλη να επαναφέρουν τους συνοριακούς ελέγχους στο σύνολο ή σε συγκεκριμένα τμήματα των εσωτερικών συνόρων ως λύση εσχάτης ανάγκης, προκειμένου να προστατευθεί το κοινό συμφέρον στον χώρο Σένγκεν. Η σύσταση του Συμβουλίου πρέπει να εγκριθεί με ειδική πλειοψηφία.

Σύμφωνα με το άρθρο 26, και στις εξαιρετικές περιστάσεις που περιγράφονται ανωτέρω, οι έλεγχοι μπορούν να επαναφερθούν για διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες. Το μέτρο αυτό μπορεί να παραταθεί για επιπλέον εξαμηνιαίες περιόδους έως και δύο χρόνια.