ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στη Βουλή το ν/σ για την αξιολόγηση στο Δημόσιο

vouli1

Κατατέθηκε προχθές το βράδυ το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με το οποίο θεσπίζονται το Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, η βαθμολογική διάρθρωση θέσεων στο Δημόσιο και τα συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων.

Το νομοσχέδιο περιέχει την προτεινόμενη ρύθμιση για την αξιολόγηση, η οποία αφορά όλους τους δημόσιους υπαλλήλους, πλην εκπαιδευτικών και θρησκευτικών λειτουργών. Αξιολογητές των υπαλλήλων είναι οι δύο ιεραρχικά προϊστάμενοί τους. Η έκθεση αξιολόγησης περιλαμβάνει τους τίτλους σπουδών του υπαλλήλου, καθώς και τις δραστηριότητες επιμόρφωσης κατά το έτος στο οποίο αναφέρεται η αξιολόγηση. Συνοπτική περιγραφή του έργου της οργανικής μονάδας (Διεύθυνση, Τμήμα) που ανήκει ο αξιολογούμενος, καθώς και του έργου του ίδιου. Τα στοιχεία της συμβουλευτικής συνέντευξης και βαθμολογία βάσει των εξής κριτηρίων: γνώση του αντικειμένου, ενδιαφέρον, δημιουργικότητα, υπηρεσιακές σχέσεις, συμπεριφορά, αποτελεσματικότητα.

Η κυβέρνηση μιλά για επιδίωξη «αποκομματικοποίησης» της δημόσιας διοίκησης, αναφερόμενη στη δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Στελεχών Υψηλής Διοικητικής Ευθύνης. Από τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο θα πραγματοποιείται η επιλογή των επιτελικών στελεχών του Δημοσίου και πιο συγκεκριμένα των γενικών γραμματέων και των αναπληρωτών τους, καθώς και των επικεφαλής (πρόεδροι, αντιπρόεδροι, διοικητές, αναπληρωτές διοικητές, υποδιοικητές) των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) και Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), πλην των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο. Η επιλογή, βεβαίως, πραγματοποιείται από τον εκάστοτε υπουργό, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος και αξιολόγησης των προσόντων των υποψηφίων από Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Διοικήσεων (ΕΣΕΔ).

Στο Μητρώο μπορούν να ενταχθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι με μεταπτυχιακό και διδακτορικό, τα μέλη ΔΕΠ (και σε πανεπιστήμια αλλοδαπής), όσοι έχουν διατελέσει προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επί τρία τουλάχιστον έτη ή προϊστάμενοι Διεύθυνσης επί δέκα τουλάχιστον έτη, οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, το επιστημονικό προσωπικό των Ανεξάρτητων Αρχών (ύστερα από πενταετή υπηρεσία), οι απόστρατοι αξιωματικοί απόφοιτοι των Σχολών Πολέμου.

Το σύστημα για την επιλογή των στελεχών της διοίκησης (προϊσταμένων, γενικών διευθυντών, κ.λπ.) περιλαμβάνει τα τυπικά προσόντα, την προϋπηρεσία, την εργασιακή εμπειρία στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, τη μοριοδότηση και τη συνέντευξη.

Προβλέπεται επίσης πως ο χρόνος διαθεσιμότητας δημοσίων υπαλλήλων και εκπαιδευτικών θα προσμετράται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και θα λαμβάνεται υπ’ όψιν για τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξή τους.