ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε ισχύ το νέο καθεστώς Τελωνειακής Αποθήκευσης και Ελευθέρων Ζωνών

Σε ισχύ το νέο καθεστώς Τελωνειακής Αποθήκευσης και Ελευθέρων Ζωνών

Νέο καθεστώς «Τελωνειακής Αποθήκευσης» και «Ελευθέρων Ζωνών» διαμορφώνουν δύο αποφάσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Στόχος είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας της οικονομίας και η προσέλκυση ξένων ομίλων με την ενίσχυση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και της θέσης της χώρας στο διεθνές εμπόριο. Κύκλοι της αγοράς χαρακτηρίζουν τις δύο αυτές αποφάσεις ως ούσες «προς τη σωστή κατεύθυνση». Με την απόφαση περί «Τελωνειακής

Αποθήκευσης», καθορίζεται διαδικασία απαλλαγής φόρου προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ) και συγκεκριμένα καθιερώνεται διαδικασία για τη συγκέντρωση εγχώριων εμπορευμάτων σε μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους, χωρίς να υπάρχει ανάγκη ταμειακής εκροής για την καταβολή φορολογικών επιβαρύνσεων, με στόχο την ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας και την ανταπόκριση στις ανάγκες της ναυτιλίας για άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πλοίων.

Επίσης, διευκολύνεται η συγκέντρωση εμπορευμάτων προερχόμενων από τρίτες χώρες μεγάλων ξένων ομίλων σε εγκεκριμένες αποθήκες στην Ελλάδα, ώστε στη συνέχεια να τα διοχετεύουν στις αγορές της Ευρώπης και της Ανατολής. Παράλληλα τονώνονται τα έσοδα της χώρας, αφού οι δασμολογικές επιβαρύνσεις θα καταβάλλονται κατά την είσοδό τους στην Ελλάδα.

Με την απόφαση περί «Ελευθέρων Ζωνών» επιδιώκεται αυτές να αποτελέσουν κέντρα ανάπτυξης της οικονομικής δραστηριότητας και επιχειρηματικότητας. Ειδικότερα, γίνεται αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων των εμπλεκομένων μερών, θέτοντας διακριτά το πλαίσιο μέσα στο οποίο καθένας από τους μετέχοντες μπορεί να δραστηριοποιείται είτε με την ιδιότητα του οικονομικού φορέα, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της «Ελεύθερης Ζώνης», είτε με την ιδιότητα της εγκατεστημένης εντός της «Ελεύθερης Ζώνης» επιχείρησης, είτε ως αρμόδια τελωνειακή αρχή της ΑΑΔΕ.

Και αυτό, με παράλληλη απλοποίηση των διαδικασιών για τους οικονομικούς φορείς αλλά και την άσκηση του τελωνειακού ελέγχου με σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο.