ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αντισυνταγματική η αναγραφή ιθαγένειας και θρησκεύματος στα απολυτήρια μαθητών

Αντισυνταγματική η αναγραφή ιθαγένειας και θρησκεύματος στα απολυτήρια μαθητών

Αντισυνταγματική, μη νόμιμη και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) έκρινε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα την αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στα πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και στο πληροφοριακό σύστημα «myschool», καθώς και στη δήλωση των μαθητών ότι δεν είναι χριστιανοί ορθόδοξοι προκειμένου να απαλλαγούν από το μάθημα των Θρησκευτικών. Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων καλεί μάλιστα το υπουργείο Παιδείας να συμμορφωθεί με την απόφαση.

Η απόφαση προέκυψε έπειτα από προσφυγή της Ελληνικής Ενωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕλΕΔΑ) και της Ενωσης Αθέων, οι οποίες υποστήριζαν πως είναι αντισυνταγματική και μη νόμιμη η αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας, πρώτον, στα απολυτήρια της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δεύτερον, στο μηχανογραφικό σύστημα «myschool» και, τρίτον, στη δήλωση του μαθητή ή του γονέα ότι δεν είναι χριστιανός ορθόδοξος, προκειμένου ο μαθητής να απαλλαγεί από το μάθημα των Θρησκευτικών.

Κατόπιν των παραπάνω, η Αρχή με την υπ’ αριθμ. 28/2019 απόφασή της έκρινε ότι:

«α) Η αναγραφή του θρησκεύματος και της ιθαγένειας στα στοιχεία που τηρούνται στο σχολείο, στους τίτλους και στα πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και στο πληροφοριακό σύστημα «myschool», καθώς και η ύπαρξη αντίστοιχων πεδίων στα σχετικά έντυπα, ανεξαρτήτως αν είναι προαιρετική η συμπλήρωσή τους, και β) η δήλωση ότι ο μαθητής δεν είναι χριστιανός ορθόδοξος, και εξ αυτού επικαλείται λόγους θρησκευτικής συνείδησης για την απαλλαγή του από το μάθημα των Θρησκευτικών, δεν είναι νόμιμες.

Παράλληλα, η Αρχή καλεί το υπουργείο Παιδείας να: «α) Aπόσχει από τις ως άνω σύννομες πράξεις επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των μαθητών, β) μεριμνήσει για την άμεση τροποποίηση των σχετικών ρυθμίσεων και να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να μην αναγράφονται πλέον το θρήσκευμα και η ιθαγένεια στα στοιχεία που τηρούνται στο σχολείο και στους τίτλους και στα πιστοποιητικά σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στο πληροφοριακό σύστημα «myschool», και γ) εκδώσει κάθε αναγκαία οδηγία προς τις οικείες εκπαιδευτικές αρχές και τους διευθυντές των σχολείων ώστε, εφεξής, για την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών να μην απαιτείται η δήλωση ότι ο μαθητής δεν είναι χριστιανός ορθόδοξος, αλλά το δικαίωμα αυτό να ασκείται (από τον ίδιο τον μαθητή αν είναι ενήλικος ή από τους γονείς του αν είναι ανήλικος), κατ’ επίκληση αποκλειστικά και μόνον λόγων συνείδησης».

Ο δικηγόρος Γιάννης Φ. Ιωαννίδης, πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, χαρακτήρισε πολύ σημαντική την εν λόγω απόφαση της Αρχής, που «δικαιώνει το ρόλο της ανεξάρτητης αρχής ως προστάτιδας των δικαιωμάτων».