ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αυστηρή αξιολόγηση σε ιδρύματα – προγράμματα σπουδών φέρνει το νομοσχέδιο για την ανώτατη εκπαίδευση

keramews
gre21972382

Tο νομοσχέδιο για την ανώτατη εκπαίδευση που θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση παρουσίασε σήμερα η ηγεσία του Υπ. Παιδείας.

Βασικοί άξονες του νομοσχεδίου το οποίο θα τεθεί σε διαβούλευση είναι:

– Η Ιδρυση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), με ενισχυμένες αρμοδιότητες, εις αντικατάσταση της προϋπάρχουσας Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).

– Η απελευθέρωση της έρευνας και η δημιουργία ευέλικτου και ευπροσάρμοστου πλαισίου λειτουργίας των Ειδικών Λογαριασμών Έρευνας (ΕΛΚΕ).

Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της νέας Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), θα είναι και η αξιολόγηση των Πανεπιστημίων και των εντός αυτών λειτουργούντων ερευνητικών μονάδων.

Συγκεκριμένα, την αξιολόγηση των Ιδρυμάτων θα αναλάβει το  Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης, στο οποίο θα συμμετέχουν  εξειδικευμένοι καθηγητές α’ βαθμίδας ανά γνωστικό αντικείμενο καθώς και εκπρόσωποι φοιτητών και κοινωνικών εταίρων.

Στα καθήκοντα του Συμβουλίου είναι:

• Να αξιολογεί τα ΑΕΙ και το εάν πληρούν τις ποιοτικές προϋποθέσεις για να οργανώνουν προγράμματα σπουδών α’, β’ και γ’ κύκλου

• Να αξιολογεί τις ερευνητικές μονάδες εντός ΑΕΙ

• Να πιστοποιεί την ποιότητα: α. των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας των ΑΕΙ β. των προγραμμάτων σπουδών (εκ των προτέρων για τα μελλοντικά & εκ των υστέρων για τα ήδη ιδρυθέντα)

• Να διενεργεί θεματικές αξιολογήσεις των ΑΕΙ (π.χ. στρατηγική διεθνοποίησης, ισότητα των φύλων, πρόσβαση ΑμεΑ)

Επιπλέον:

• Προβλέπεται ότι συγκεκριμένο ποσοστό της χρηματοδότησης να εξαρτάται από την αξιολόγηση

• Πιστοποιούνται τα προγράμματα σπουδών πριν από την έναρξη της λειτουργίας τους

• Εξετάζεται αν τα ΑΕΙ πληρούν ποιοτικές προϋποθέσεις για να οργανώνουν προγράμματα σπουδών α’, β’ και γ΄ κύκλου

• Εντάσσονται θεματικές και συγκριτικές αξιολογήσεις των Ιδρυμάτων σε κρίσιμα πεδία, π.χ. ισότητα των φύλων, πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία, ηλεκτρονική μάθηση, εξωστρέφεια

• Προβλέπεται αυτοτελής αξιολόγηση των ερευνητικών κέντρων των ΑΕΙ